พุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2014

ดำเนินชีวิตในแผนการของพระเจ้า
Living In His Divine Plan

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามนั้น” (เอเฟซัส 2:10)

    การค้นพบตัวคุณเองในแผนการณ์ของพระเจ้าและทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำหรับคุณสำเร็จนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณ คุณจะต้องทำให้แน่ใจว่าคุณเดินอยู่ในทางที่พระองค์ได้เตรียมไว้สำหรับคุณ โคโลสี 4:17 กล่าวว่า “…การรับใช้ซึ่งท่านได้รับในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จงระวังกระทำให้สำเร็จ” พระคำตอนนี้บอกไว้แล้วว่า ไม่ใช่ความรับผิดชอบของพระเจ้า แต่เป็นของคุณ ในการทำให้การทรงเรียกและน้ำพระทัยสำหรับชีวิตของคุณสำเร็จ

ในการดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณนั้น อันดับแรก คุณจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในพระคำ พระคำของพระเจ้าคือสติปัญญาและแสงสว่างของพระองค์ (สุภาษิต 1:20, 23, สดุดี 119:130) เมื่อคุณศึกษาและภาวนาพระคำ คุณจะได้รับความเข้าใจ ทิศทาง และคำปรึกษาของพระเจ้า คุณจะถูกนำไปเพื่อรู้และดำเนินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ

ยิ่งกว่านั้น คุณจะต้องยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ พระองค์คือผู้เปิดเผยความล้ำลึกและความลับของพระเจ้าแก่คุณ และช่วยคุณให้ค้นพบตัวคุณในความฝันของพระเจ้า พระเยซูทรงเรียกพระองค์ว่าวิญญาณแห่งความจริง ซึ่งหมายความว่าวิญญาณแห่งสภาพที่เป็นจริง พระองค์เปิดเผยสภาพที่เป็นจริงของชีวิตแก่คุณ (ยอห์น 16:13) และนำคุณในการทำให้น้ำพระทัยของพระบิดาสำเร็จ เมื่อใดก็ตามที่พระองค์บอกคุณจากภายในให้ทำสิ่งใดก็ตาม อย่าโต้เถียง ก้าวเดินไป ยิ่งคุณยอมจำนนต่อพระองค์มากเท่าใด พระองค์ก็จะสามารถทำงานตามน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านทางคุณได้มากเท่านั้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าจำเริญขึ้นในพระคุณและในความรู้แห่งพระคำของพระเจ้าที่จะรู้จักแผนการณ์ของพระองค์และน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณ และจำเริญขึ้นโดยสติปัญญาของพระเจ้าในทิศทางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับข้าพเจ้า ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 2:6-7; เยเรมีย์ 7:23


Comments are closed