เสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2013

ดำเนินชีวิตในพระนามของพระเยซู
Living In The Name Of Jesus

“ด้วยว่า `เรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์’ ตามที่กวีบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่า `เราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์’” (กิจการ 17:28)

    พระคัมภีร์กล่าวว่า “และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติก็ตาม จงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์นั้น” (โคโลสี 3:17) นั่นคือวิธีการในการดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติ การเป็นคริสเตียนที่แท้จริงนั้นคือการดำเนินในพระนามของพระเยซู นั่นหมายความว่าคุณกำลังดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ในสิทธิอำนาจของพระองค์ คุณจะพ่ายแพ้ได้อย่างไรถ้าคุณดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์? นั่นจะเป็นไปไม่ได้เลย เช่นเดียวกับความพ่ายแพ้และความยากจน

บางคนเชื่ออย่างถูกต้องว่าพระนามของพระเยซูนั้นมีฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจทั้งหมด แต่พวกเขาไม่รู้ว่าจะดำเนินในพระนามนั้นวันต่อวันได้อย่างไร พระเยซูได้สอนวิธีให้แก่เราในยอห์น 14:12-14 เมื่อพระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วย และเขาจะกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติทางพระบุตร ถ้าท่านจะขอสิ่งใดในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น” ตอนนี้ พระเยซูได้สอนเราให้สั่งได้ทรงสอนเราให้สั่งในพระนามของพระองค์

เปโตรเข้าใจในสิ่งนี้ และเขาได้สั่งให้ชายคนหนึ่งที่เดินไม่ได้ตั้งแต่กำเนิด ให้ลุกขึ้นและเดินในนามของพระเยซู (กิจการ 3:1-6) พระคัมภีร์กล่าวว่า “เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอห์น เดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไป” (กิจการ 3:8) เราถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตในนามของพระเยซู ผู้สร้างจักรวาลนี้ นั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และไม่มีสิ่งใดสามารถเทียบได้ ถ้าคุณดำเนินในนามของพระองค์ และค้นพบว่ามีเนื้องอกของคุณในวันนี้ จงกล่าวว่า “ในนามของพระเยซู เจ้าเนื้องอกไม่สามารถอยู่ในร่างกายนี้ได้ ฉันสั่งให้เจ้าออกไป!” และมันก็จะไป

ถ้ามีปัญหาที่หัวใจของคุณ จงกล่าวว่า “หัวใจ ข้าสั่งเจ้าให้ทำงานเป็นปกติในนามพระเยซู!” ถ้าลูกของคุณไม่ได้เติบโตอย่างถูกต้อง วางมือของคุณที่ลูกและกล่าวว่า “ลูกรัก เติบโตขึ้นอย่างถูกต้องในนามของพระเยซู และเป็นคนที่ดีเลิศ!” ถ้าคุณมีปัญหาในการทำงาน ยกมือของคุณต่อพระพักตร์ของพระเจ้าและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าสั่งให้พายุในที่ทำงานของข้าพเจ้าสงบลงในนามของพระเยซู!” และมันก็จะเป็นไปอย่างนั้น ทำให้ชีวิตของคุณงดงาม และมีชีวิตแห่งชัยชนะทุกวัน โดยการดำเนินชีวิตในพระนามของพระเยซู

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระนามของพระเยซูแก่ข้าพระองค์ ที่จะใช้และดำเนินชีวิตโดยพระนามนั้น ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในฤทธิ์เดชแห่งพระนามพระเยซูในวันนี้ และข้าพระองค์ประกาศว่า ข้าพระองค์กำลังก้าวหน้าอย่างมากในขณะที่ข้าพเจ้าทำให้งานรับใช้และพระประสงค์ที่พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์สำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 4:12; โคโลสี 3:17


Comments are closed