พุธ ที่ 24 ตุลาคม 2018

ดำเนินชีวิตในพระนามของพระองค์
LIVING IN HIS NAME

…และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา โดยทางพระองค์ (โคโลสี 3:17)

     พระเยซูเจ้ามีสิทธิอำนาจทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก พระองค์ตรัสใน มัทธิว 28:18-19 ว่า “สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์” ด้วยประโยคนี้พระองค์ได้ทรงยกสิทธิอำนาจของพระองค์ให้แก่เรา ซึ่งก็คือคริสตจักร ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้และสิ่งอื่นๆ ยอมจำนนต่อพระนามของพระองค์ และคุณอาศัยอยู่ในพระนามของพระองค์!

พระนามของพระเยซูมีความหมายมากกว่าความเป็นตัวตน สิ่งนี้หมายถึงสิทธิอำนาจและพระลักษณะของพระองค์ การบังเกิดใหม่ ทำให้คุณเกิดเข้าในพระคริสต์ คุณสืบทอดพระนามของพระองค์ ดังนั้นคุณจึงมีสิทธิอำนาจและพระลักษณะของพระองค์ คุณทำงานแทนพระองค์ จงเข้าใจสิ่งนี้ นั่นคือเมื่อคุณพูดคุย, เคลื่อนไหว หรือกระทำ มันก็เหมือนกับว่าพระเยซูเองเป็นคนพูดคุย, เคลื่อนไหวและกระทำ! ทั้งหมดในสวรรค์, นรก, ธรรมชาติ สิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่ใช่ชีวิต ตอบสนองต่อคุณอย่างที่ตอบสนองต่อพระเยซู! ช่างเป็นความเป็นจริงที่เป็นพระพรจริงๆ!

ผมหนุนใจให้คุณศึกษาเกี่ยวกับพระนามของพระเยซู นั่นคือพระนามที่เป็นตัวแทนของคริสตจักร! นี่เป็นพระนามเหนือนามทั้งปวง พระนามที่เปิดประตูทุกบาน! นั่นคือพระนามที่ทรงประทานให้แก่เราเพื่อให้เราดำเนินชีวิตและใช้เป็นเครื่องมือ องค์ผู้เป็นเจ้านายได้ทรงมอบอำนาจของการเป็นตัวแทนให้แก่เราเพื่อใช้พระนามของพระองค์ เพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์ในฐานะผู้แทนอย่างเต็มที่ตามกฎหมายของพระองค์

สวรรค์ให้เกียรติคุณ นั่นคือคุณสามารถไปที่ใดก็ได้และจะได้ยิน คุณสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และพระองค์จะตอบทุกอย่างเนื่องจากพระเยซู ในพระนามของพระองค์คุณมีสิทธิอำนาจเหนือพวกวิญญาณชั่ว คุณสามารถพูดภาษาแปลกๆ ได้, คุณสามารถจับงูได้, ถ้าคุณดื่มสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงใดๆ คุณจะไม่ได้รับบาดเจ็บ และคุณสามารถวางมือบนคนป่วยและพวกเขาจะหายโรค สรรเสริญพระเจ้า!

ไม่มีวิญญาณชั่ว, ความเจ็บป่วยหรือปัญหาที่สามารถต้านทานพระนามนั้นได้! ฟิลิปปี 2:9-11 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์ เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้น ทุกเข่าในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก และใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกเข่าลงกราบพระองค์ และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา”

พระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่ามะเร็ง, รักษาขาที่พิการ, เปิดตาที่บอดและเปิดหูที่หนวก ทำให้คนตายฟื้นขึ้นมา ในพระนามของพระองค์ คุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต เป็นผู้ชนะเลิศตลอดไป คุณเกิดผลและมีประสิทธิผลตลอดไป ช่างเป็นพระนามที่ดีอะไรเช่นนี้!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระบิดาที่รัก ฉันขอบพระคุณสำหรับอำนาจแห่งการเป็นตัวแทนที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ฉันเพื่อดำเนินชีวิตและใช้พระนามของพระเยซู ในพระนามของพระองค์ฉันมีชีวิตที่มีชัยชนะอยู่เหนือสถานการณ์และภัยพิบัติในโลกนี้ ฉันอาศัยอยู่ในสันติสุข, ความเจริญรุ่งเรือง, สุขภาพที่ดี, ความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ตลอดกาล ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:ลูกา 10:18-19; มัทธิว 28:18-19


Comments are closed