พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2017
ดำเนินชีวิตในพระนามของพระองค์
Living In His Name
“เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วย” (กาลาเทีย 3:27)

    นับตั้งแต่เวลาที่คุณได้บังเกิดใหม่ พระนามของพระเยซูได้มาอยู่เหนือคุณ คุณได้รับการบัพติศมาเข้าสู่พระนามของพระองค์ และกลายเป็นส่วนหนึ่งในพระนามของพระองค์ ฮีบรู 1:4 กล่าวว่า พระองค์ได้รับพระนามอันยิ่งใหญ่โดยได้มาเป็นมรดก “พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์มากนัก เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงได้รับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของพวกทูตสวรรค์” แล้วในโรม 8:17 ก็ได้กล่าวไว้ว่าเราเป็นทายาทร่วมกันกับพระองค์ “และถ้าเราเป็นลูกแล้ว เราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์…” นี่หมายความว่าไม่ว่าอะไรที่เป็นของพระเยซูก็เป็นของคุณด้วย รวมถึงพระนามของพระองค์

ความสำคัญของพระนามนั้นคือฤทธิ์เดชที่อยู่ในพระนามนั้น และสิ่งที่พระนามนั้นเป็นตัวแทน ฟีลิปปี 2:9-10 บอกเราว่าพระเจ้าได้ทรงประทานสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในพระนามอันอัศจรรย์และหาที่เปรียบไม่ได้คือพระนามของพระเยซู “เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์ เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้น ทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก และใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกเข่าลงกราบพระองค์” ดังนั้น การเป็นคริสเตียนคือการมีชีวิตในพระนามของพระเยซู ในสิทธิอำนาจของพระองค์

โดยการเอ่ยพระนามนั้น ทุกหัวเข่าจะก้มกราบลง ในสวรรค์ ในโลกนี้ และใต้พื้นพิภพ ใช้พระนามนั้นในการขับผี รักษาคนเจ็บป่วย ทำให้คนตายเป็นขึ้น และมีชีวิตอย่างมีชัยชนะทุกวันเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ พระเยซูตรัสว่า “มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา พวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ พวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่า ถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆ มันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขา และพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค” (มาระโก 16:17-18)

พระเยซูได้ประทานสิทธิอำนาจในการใช้พระนามของพระองค์แก่เรา เรามีสิทธิอำนาจในการเป็นตัวแทนของพระองค์ในการใช้สิทธิ์ของพระองค์อย่างเต็มที่ นี่หมายความว่าคุณสามารถไปที่ไหนก็ได้ในพระนามของพระเยซูและได้รับเกียรติจากสวรรค์ คุณสามารถอธิษฐานในพระนามของพระเยซูได้รับการรับฟัง ไม่มีมารร้าย ความเจ็บป่วย หรือปัญหาใดที่สามารถต่อสู้พระนามนั้นได้! ในพระนามของพระองค์ คุณเป็นมากกว่าผู้พิชิต ผู้ชนะ และแชมเปี้ยนตลอดไป

ดังนั้น เหมือนที่พระคำได้กล่าวไว้ว่า “…เมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา โดยทางพระองค์” (โคโลสี 3:17)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้ามีชัยชนะตลอดไป ดำเนินชีวิตในพระคริสต์ เพราะว่าข้าพเจ้ามีชีวิตในพระนามของพระเยซู ข้าพดำเนินชีวิตและมีประสบการณ์ในความเหนือธรรมชาติทุกวัน เพราะว่าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในพระนามของพระเยซู ในพระนามของพระองค์ ข้าพเจ้ารักษาคนเจ็บป่วยให้หาย ทำให้คนตายเป็นขึ้น ขับผี ประกาศข่าวประเสริฐด้วยฤทธิ์เดช และสำแดงพระสิริของพระองค์ในทุกหนแห่ง สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 16:17-18: ลูกา 9:10; กาลาเทีย 3:27


Comments are closed