อาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2017
ดำเนินชีวิตในพระคำ
Living In The Word

“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน” (กิจการ 20:32)

     คริสเตียนเกิดจากพระคำ และผลก็คือ เขาจะสามารถได้รับการสร้างและเลี้ยงดูขึ้นได้โดยพระคำเท่านั้น 1 เปโตร 2:2 กล่าวว่า “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด” พระคำของพระเจ้าสามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ในชีวิตของคุณได้ บางทีคุณอาจคิดว่าคุณไม่ใช่คนที่กล้าหาญ พระคำสามารถสร้างความกล้าหาญขึ้นในวิญญาณของคุณได้ คุณอาจกล่าวว่า “ฉันไม่ใช่คนที่มีความมั่นใจมากเท่าไร” พระคำสามารถสร้างความมั่นใจของคุณได้ ถ้าคุณอ่อนแอ พระคำสามารถใส่ความเข้มแข็งภายในคุณได้

ทุกสิ่งในชีวิตคงรักษาไว้ได้ด้วยแหล่งทรัพยากรของมัน คุณเกิดจากพระคำ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตจึงอยู่ในพระคำ คุณไม่ควรมีชีวิตอยู่นอกจากพระคำ ในการดำเนินชีวิตอยู่ห่างจากพระคำของพระเจ้าคือความตาย โรม 8:13 กล่าวว่า “.เพราะว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้ว ท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยทางพระวิญญาณท่านทำลายกิจการของร่างกายท่านจะดำรงชีวิตได้..” ดังนั้นจงดำเนินชีวิตของคุณในทางที่พระเจ้าต้องการให้คุณมี: คือชีวิตแห่งชัยชนะ ยิ่งใหญ่ และเป็นความสำเร็จในทุกๆ วัน ดำเนินชีวิตในพระคำ

ส่วนท้ายของข้อพระคำตอนต้นได้บอกกับเราถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการดำเนินชีวิตในพระคำ นั่นคือการที่คุณมีมรดก! คุณมีมรดกแล้วในพระเยซูคริสต์ แต่คุณอาจยังไม่ได้ชื่นชมกับมรดกนั้น แต่พระคำของพระเจ้ามีความสามารถที่จะมอบมรดกนั้นที่เป็นของคุณให้ในมือของคุณ

เหมือนกับทนายที่พยายามช่วยคุณให้ได้รับมรดกที่เป็นของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เขาช่วยทำเอกสารทุกอย่าง เป็นตัวแทนไปที่ศาล รับเอามรดกและมามอบให้กับคุณ พระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนทนายของคุณที่นำมรดกที่พระเยซูได้มอบให้แก่คุณมาให้กับคุณ

มีมรดกอีกมากที่คุณยังไม่ได้รับเอามา แต่โดยผ่านการศึกษาและภาวนาพระคำ คุณจะได้รับและเดินในความจริงของพระพรเหล่านี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าพเจ้าเดินในความจริงแห่งมรดกของข้าพเจ้าในพระคริสต์ ได้รับกำลังและอยู่ในตำแหน่งของชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าและขึ้นไปข้างบนโดยพระวิญญาณ ข้าพเจ้าสำแดงพระสิริและความชอบธรรมของพระเจ้าให้แก่โลกของข้าพเจ้าในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 1:8; โคโลสี 3:16; 2 เปโตร 1:2-3


Comments are closed