จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2017
ดำเนินชีวิตในพระคริสต์
Living In Christ

“ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น” (ยอห์น 15:7)

    สิ่งที่พระเยซูกำลังตรัสนั้นคือว่าถ้าคุณอยู่ในพระองค์ และพระคำของพระองค์อยู่ในคุณ ไม่ว่าคุณจะขอสิ่งใดที่คุณต้องการ สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับคุณ พระองค์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะทำสิ่งนั้น หรือพระองค์ (พระเยซู) จะทำสิ่งนั้น นี่ไม่ใช่คำอธิษฐาน ข้อพระคำเกี่ยวกับคำอธิษฐานแตกต่างออกไป สิ่งนี้คือการดำเนินชีวิตในพระคริสต์ และพระคำของพระองค์อยู่ในคุณ รู้เกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในพระคริสต์ และเรียนรู้ที่จะใช้สิทธิอำนาจนั้น

เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้เป็นไปได้สำหรับเราในพระเยซูคริสต์! คุณสามารถกล่าวว่า “ในนามพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าจะมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าจะไม่เจ็บป่วยเลยในชีวิตของข้าพเจ้า” และก็จะเป็นไปตามนั้น ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายของคุณ บางทีอาจจะเป็นเนื้องอก หรือมะเร็งในร่างกายของคุณ และคุณกล่าวว่า “ในนามพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าสั่งให้มะเร็งร้ายนี้ออกไปจากร่างกายของข้าพเจ้า” ถ้าคุณกล่าวสิ่งนี้ พระเยซูตรัสว่าสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้น

เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจสิ่งนี้และประพฤติตามในชีวิตของคุณ พระคำของพระเจ้ามีไว้สำหรับการลงมือทำ ไม่ใช่มีไว้เพียงให้คุณได้ฟังเท่านั้น คุณได้ยินและลงมือทำ นั่นคือวิธีในการเดินในพระสิริของพระเจ้า กุญแจคือว่า อยู่ในพระองค์และให้พระคำของพระองค์อยู่ในคุณ

มีพระคำของพระเจ้าในคุณอย่างมาก เพื่อที่ในทุกสถานการณ์ ในทุกวิกฤตของชีวิต ในทุกสภาพแวดล้อม คุณจะตอบสนองตามที่พระคำได้กล่าวไว้ ไม่ใช่ตามความรู้สึกของคุณ พระคำที่คุณไม่รู้ไม่สามารถอยู่ในคุณได้ นั่นคือเหตุผลที่คุณจะต้องศึกษาพระคำ ให้พระคำของพระเจ้าเข้าไปในระบบความคิดของคุณ พระคำกล่าวว่า “จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์…” (โคโลสี 3:16)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    สิ่ข้าพเจ้าเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับพระเจ้า และวิญญาณเดียวกันกับพระองค์ ข้าพเจ้าสำแดงพระคริสต์แก่โลกของข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นหนังสือของพระองค์ที่คนอื่นสามารถอ่านได้ ข้าพเจ้ามีสิทธิอำนาจในพระคริสต์ ประกาศว่าคำปรึกษาของพระเจ้ามีชัยชนะในชีวิตของข้าพเจ้า และในโลกของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 15:4-5; 1 โครินธ์ 6:17; โรม 8:17


Comments are closed