พุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2014

ดำเนินชีวิตในชัยชนะของพระคริสต์
Living In The Victory Of Christ

“แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” (โรม 8:37)

     เมื่อพระเยซูปรากฏกับเหล่าสาวกของพระองค์หลังจากการฟื้นพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ประกาศว่า “จงจำเริญเถิด” (มัทธิว 28:9) นี่คือการตะโกนแห่งชัยชนะ 1 ยอห์น 3:8 กล่าวว่า “ผู้ที่กระทำบาปก็มาจากมาร เพราะว่ามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรก พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมาร” ศัตรูได้พ่ายแพ้ไปแล้วและการงานของมันถูกทำให้เป็นอัมพาตไป พระเยซูได้ทำสำเร็จแล้ว พระองค์ไม่ได้กำลังพยายามทำให้เราเป็นผู้ชนะในวันนี้ เราเป็นผู้ชนะแล้วในพระองค์ เราไม่ได้กำลังพยายามเอาชนะ เราเป็นมากกว่าผู้ชนะ

บางคนไม่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของข้อพระคัมภีร์ตอนต้น แต่พระคำนั้นหมายความตรงตามที่ได้กล่าวไว้ ที่จะกล่าวว่า “เราเป็นมากกว่าผู้พิชิต” หมายความว่าชัยชนะเหนือความยากลำบากของเราถูกกระทำให้สำเร็จแล้ว เราไม่ได้กำลังฉลองความพ่ายแพ้ของมัน เรากำลังดำเนินในชัยชนะอยู่แล้ว

จินตนาการถึงนักกีฬาที่ได้รับเหรียญทอง เขาชูถ้วยเฉลิมฉลองและผู้คนต่างเฉลิมฉลองไปด้วยกันกับเขา หลังจากนั้นกรรมการบอกเขาว่าชัยชนะของเขามีค่า 5 ล้านเหรียญ ซึ่งได้โอนเงินเข้าบัญชีของเขาแล้ว หลังจากนั้นเขาก็ใช้เงินรางวัลนั้นในการดำรงชีวิต ถึงตอนนั้นเขาไม่ได้กำลังเฉลิมฉลองชัยชนะของเขา แต่ดำเนินชีวิตในชัยชนะของเขา เพราะว่าเขากำลังใช้เงินที่เขาได้เอาชนะมา

เช่นเดียวกัน คุณไม่ควรที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้กับมารร้าย ความกลัว ความเจ็บป่วย โรคร้าย หรือความล้มเหลว เพราะว่าคุณได้ผ่านระดับนั้นไปแล้ว ชัยชนะของคุณเหนือซาตาน สมุนของมัน และกิจการแห่งความมืดได้ถูกประกาศออกไปเมื่อพระเยซูได้เอาชนะและผูกมัดมันในนรก คุณเฉลิมฉลองชัยชนะนั้นเมื่อคุณพบว่าตนเองอยู่ในพระคริสต์ ในชัยชนะของพระองค์เหนือซาตานและสมุนของมันจากนรก เวลานี้เราเป็นมากว่าผู้พิชิต ดำเนินชีวิตในชัยชนะของพระคริสต์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ และเป็นผู้ชนะในชีวิตนี้ ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสถิตภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าความยากลำบากและระบบของโลกนี้ ในพระองค์ ข้าพระองค์มีฤทธิ์เดช การครอบครอง และสิทธิอำนาจเหนือความเจ็บป่วย โรคร้าย ความตาย เนื้อหนัง และมารร้าย ข้าพเจ้าเป็นมากกว่าผู้พิชิต ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; 2 โครินธ์ 2:14


Comments are closed