จันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2015

ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ
Living By Faith

“(เพราะเราดำเนินโดยความเชื่อ มิใช่ตามที่ตามองเห็น)” (2 โครินธ์ 5:7)

    ข้อพระคำตอนต้นอยู่ในวงเล็บเพราะว่าเปาโลกำลังพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก่อนหน้านั้น ในขณะที่กำลังพูดถึงเรื่องนั้นอยู่ เขาได้กล่าวถึงหลักการไว้ติดกัน เพราะว่าเขากำลังพูดกับคริสเตียน และเป็นเรื่องปกติสำหรับคริสเตียนที่จะเดินและมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อ ความเชื่อไม่ใช่บางสิ่งที่คุณได้รับเมื่อมีความต้องการ ความเชื่อเป็นวิถีชีวิตของเรา บางสิ่งที่เราทำตลอดเวลา ในการเป็นคริสเตียน เราดำเนินโดยความเชื่อ ไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น ตาของเราอยู่ที่พระคำเสมอ ไม่ใช่ที่สถานการณ์หรือสิ่งที่ความรู้สึกบอกเรา

ในการบอกใครบางคนว่า “คุณจะต้องหายใจเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่” นั้นแทบจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพูด คุณไม่ได้หายใจในบางเวลา และเลือกที่จะไม่หายใจในบางเวลา คุณหายใจอยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ในลักษณะเดียวกัน ในการมีชีวิตในโลกฝ่ายวิญญาณนั้น ด้วยความเคารพต่อพระเจ้า คุณจะต้องดำเนินโดยความเชื่อ นั่นคือชีวิตธรรมดาของเราในการเป็นคริสเตียน การดำเนินโดยความเชื่อนั้นคือการดำเนินชีวิตโดยพระคำ ไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูตรัสไว้ว่า “…มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มัทธิว 4:4)

บางคนอาจกล่าวว่า “ถ้าพระเจ้าสามารถให้ความเชื่อแก่ข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าก็จะเดินโดยความเชื่อนั้น!” ในฐานะคริสเตียน คุณมีความเชื่ออยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องขวนขวายหาความเชื่อ เพราะว่าความเชื่อมาถึงคุณเมื่อคุณรับเอาข่าวประเสริฐ โรม 12:3 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณ ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่าน” สังเกตว่าเปาโลกำลังพูดกับ “ท่านทั้งหลายทุกคน” นั่นหมายถึงทุกคนในคริสตจักร ไม่ใช่ทุกคนในโลกนี้

คริสเตียนทุกคนมีความเชื่อ และไม่สำคัญว่าความเชื่อจะน้อยเพียงใด ความเชื่อนั้นสามารถเคลื่อนภูเขาไปได้ พระเยซูตรัสไว้ว่า “…ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย” (มัทธิว 17:20) ดังนั้นอย่าคิดว่าความเชื่อของคุณนั้นเล็กน้อยเกินไป แม้ว่าความเชื่อที่เล็กน้อยที่สุดก็มีพลังมากพอที่จะเคลื่อนภูเขาไปได้ แต่คุณจะต้องทำให้ความเชื่อของคุณเติบโตขึ้น ยิ่งคุณเรียนรู้และประพฤติตามพระคำมากเท่าใด ความเชื่อของคุณก็จะเติบโตและได้รับกำลังขึ้น

เตือนตัวคุณเองเสมอว่าความเชื่อคือโลกที่คุณดำเนินไป คุณไม่ได้เดินโดยความรู้สึกของคุณ แต่ผ่านทางวิญญาณของคุณ!

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความเชื่อที่มีชัยแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ได้ตัดสินสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ จากจุดยืนทางธรรมชาติหรือด้วยความรู้สึกของข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์มองเห็นจากมุมมองของพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความยินดีและมีชัยชนะในวันนี้โดยทางพระวิญญาณ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:18; ฮีบรู 11:1


Comments are closed