พุธ ที่ 10 มกราคม 2018
ดำเนินชีวิตเหนือระบบต่างๆ
Live Above The Systems

“ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสน เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่” (ฟีลิปปี 4:11)

   ชีวิตที่พระเยซูทรงมีในโลกนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมาก พระเยซูอยู่ห่างไกลจากสภาพที่เสื่อมสลายของโลกนี้ สิ่งที่อยู่รอบตัวพระองค์ และความล้มเหลวในสังคมที่พระองค์อยู่ พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ห่างไกล สูงเหนือรัฐบาลและระบบต่างๆ ของช่วงเวลาที่พระองค์ทรงดำเนินในโลกนี้

เราไม่ได้พบว่าพระเยซูทรงเข้าไปยุ่งกับการเมืองหรือพยายามที่จะทำบางสิ่งเกี่ยวกับระบบการเงินของพวเขา พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าพระองค์ไม่ได้นำเอาระบบการเงินของสวรรค์เข้ามาในระบบของพวกเขา แต่พระองค์ก็ไม่ได้ถูกจำกัดโดยเงิน เงินเป็นทาสของพระองค์ พระองค์ทรงมีเพียงพอในตัวเอง ไม่ว่าพระองค์ต้องการอะไร พระองค์ไม่ต้องเรียกเอาจากสวรรค์ พระองค์ทรงนำออกมาจากภายใน

นี่เป็นชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรา พระองค์ได้ทำให้เรามีเพียงพอในตัวเอง เพื่อให้ดำเนินอยู่เหนือระบบต่างๆ ในโลกนี้ พระองค์ได้ตรัสว่าคุณอยู่ในโลกนี้ แต่ไม่ได้เป็นของโลกนี้ นี่หมายความว่าคุณไม่ต้องถูกปกครอง ครอบครอง หรือได้รับอิทธิพลจากระบบต่างๆ ที่ไม่ดีในโลกทุกวันนี้ คุณดำเนินอยู่โดยกฏที่แตกต่างออกไป หลายคนที่อยู่รอบตัวคุณอาจได้รับอิทธิพล และต้องประนีประนอมเนื่องจากผลลัพธ์ที่ไม่ดีในโลกทุกวันนี้ แต่ให้คุณเป็นเหมือนพระเยซู ไม่ต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อม

คิดและพูดเหมือนเปาโล เขากล่าวว่า “และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟีลิปปี 4:19) ในข้อที่สิบเอ็ด ในขณะที่อยู่ในเรือนจำ เขาได้เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสน เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่” (ฟีลิปปี 4:11) เขามีเพียงพอในตัวเอง ยิ่งกว่านั้น เขายังกล่าวอีกว่า “ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13)

จงปฏิเสธที่จะตกเป็นทาสของระบบในโลกนี้ ดำเนินชีวิตอยู่เหนือมัน นั่นเป็นเพียงหนทางเดียว จงเรียนรู้พระคำของพระเจ้าและปฏิบัติตามกฏที่อยู่เหนือกว่ากฏในระบบของโลกนี้ โยบ 22:29 กล่าวว่า “เพราะพระเจ้าทรงกดผู้เย่อหยิ่งลงต่ำ แต่พระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอด” เชิดหน้าของคุณขึ้นสูงและคงรักษาความเชื่อของคุณอย่างมั่นคง เมื่อดูเหมือนว่าคุณกำลังจะตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน อย่ายอมแพ้ ทำตามพระคำต่อไป ปิดตัวเองไว้และพูดพระคำ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนข้าพระองค์ถึงการดำเนินชีวิตที่อยู่เหนือระบบของโลกนี้ ข้าพระองค์มีชีวิตเหนือสภาวะทางการเงินของโลกนี้ ข้าพระองค์เป็นอิสระจากความยากลำบาก และความเสื่อมถอยที่มีอยู่ในชีวิตของคนมากมาย ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในพระคำ และดังนั้นจึงอยู่ในชัยชนะเสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 4:19; มัทธิว 17:27


Comments are closed