เสาร์ ที่ 26 เมษายน 2014

ดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์!
Live For Him!

“ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)

    การเชื่อในพระเยซูหมายความว่าคุณไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่เพื่อตัวเองได้อีกต่อไป แต่เพื่อพระองค์ ความเข้าใจนี้ได้บอกให้เรารู้จากถ้อยคำของอาจารย์เปาโลในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณถูกตรึงไว้กับพระคริสต์ คุณได้ตายกับพระองค์แล้ว และชีวิตที่คุณมีอยู่ในเวลานี้ไม่ใช่ของคุณ เพราะว่าพระองค์ได้ซื้อคุณด้วยราคา (1 โครินธ์ 6:20; 1 โครินธ์ 7:23)

2 โครินธ์ 5:14-15 กล่าวว่า “เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่ เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว และพระองค์ได้ทรงวายพระชนม์เพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย” โดยการมีแนวความคิดนี้จะช่วยกำหนดลำดับความสำคัญของคุณได้ถูกต้องในฐานะที่เป็นคริสเตียน การเป็นคริสเตียนนั้นเป็นมากกว่าการได้รับการอวยพรจากพระเจ้าหรือการมีสิ่งของที่ดีในโลกนี้ เป็นมากกว่าการดำเนินชีวิตเพื่อตัวเอง มาระโก 8:36-37 กล่าวว่า “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร เพราะว่าผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทำไมคุณจะต้องการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่คุณต่อพระพักตร์พระเจ้า?

จงปฏิเสธที่จะไขว้เขวหรือหลงระเริงไปกับสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองของโลกนี้ ดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าและอุทิศตนในการทำน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของคุณให้สำเร็จ โคโลสี 3:2 กล่าวว่า “จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก” สิ่งที่ควรมีความสำคัญสำหรับคุณในชีวิตนี้ควรเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐ ในกาลาเทีย 6:14 อาจารย์เปาโลได้กล่าวถ้อยคำที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างมาก เขากล่าวว่า “แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวด นอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลก”

เหมือนอาจารย์เปาโล คิดว่าคุณได้ตายแล้วต่อโลกนี้ และโลกนี้ได้ตายแล้วสำหรับคุณ ดังนั้นคุณไม่ควรที่จะดำเนินชีวิตเพื่อตัวคุณเองอีกต่อไป แต่เพื่อพระเจ้า เพราะว่าคุณตายแล้วในพระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ได้เข้ามาและได้ประทานสายตาและความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ จิตใจและการจดจ่อของข้าพระองค์อยู่ที่พระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพระองค์ เป็นกำลังของข้าพระองค์ และเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ ความยินดีของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ โอ พระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 5:24; มัทธิว 10:39


Comments are closed