เสาร์ที่ 5 มกราคม 2019
ดำเนินชีวิตอยู่ในพระพร
Living In Blessings

“เหตุฉะนั้นให้เรากระตือรือร้นและทุ่มเทตัวเองและพยายามอย่างหนักเพื่อเข้าสู่การพำนัก [ของพระเจ้าเพื่อจะได้รู้จักและมีประสบการณ์เพื่อตนเอง] เพื่อให้ไม่มีผู้ใดล้มลงหรือพินาศโดยการไม่เชื่อและการไม่เชื่อฟังเช่นเดียวกัน [ซึ่งคนในถิ่นทุรกันดารนั้นล้มลง]” (ฮีบรู 4:11 AMPC)

     คนจำนวนมากกำลังต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตเมื่อพวกเขาควรจะมีชีวิตอยู่ในพระพรของพระเจ้า บางคนมักอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้สิ่งนี้หรือสิ่งนั้นแก่พวกเขา ในขณะที่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงอวยพรแก่เราแล้วด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์ (เอเฟซัส 1:3)

พระเจ้าได้ทรงทำทุกสิ่งที่พระองค์จำเป็นต้องทำให้แก่มนุษย์แล้ว พระคัมภีร์กล่าวว่า “ส่วนพวกเราผู้ที่เชื่อแล้วก็ได้เข้าสู่การหยุดพัก ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ตามที่เราได้ปฏิญาณ ด้วยความโกรธว่า ‘พวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเรา’” แม้ว่างานของพระองค์จะเสร็จสิ้นตั้งแต่การสร้างโลก (ฮีบรู 4:3) พระเจ้าไม่ได้อยู่ในสวรรค์คิดว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับการรักษา การบำบัดปลดปล่อย ความเจริญรุ่งเรือง หรือสิ่งใด ๆ เพื่อคุณ ไม่ พระองค์ไม่ได้คิดว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับความรอดของคนที่ยังไม่ได้รับพระคริสต์ ดังนั้นคุณอาจสงสัยว่า “แล้วพระเจ้าทรงกำลังทำอะไรอยู่?” พระองค์พักผ่อน!

พระองค์ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์จำเป็นต้องทำเพื่อความรอด สุขภาพ ความเจริญรุ่งเรือง ฯลฯ ของคุณ และเสร็จสิ้นการทำงานก่อนการวางรากฐานของโลก ตอนนี้พระองค์ต้องการให้คุณเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่เป็นของคุณในพระคริสต์ พระองค์ต้องการให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในพระพร 2 เปโตร 1:3 กล่าวว่า “ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า…”

ตอนนี้คุณสามารถเห็นหรือไม่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนในชีวิต? เปาโลเน้นย้ำถึงสิ่งเดียวกัน เขากล่าวใน 1 โครินธ์ 3:21 ว่า “… ทุกสิ่งเป็นของท่าน” เพราะทุกสิ่งเป็นของคุณ คุณจะต้องหยุดจาการดิ้นรนทุกอย่าง จงปฏิเสธชีวิตที่ยากลำบาก จงระลึกถึงสิ่งที่พระคำได้ตรัสไว้ว่า “ส่วนพวกเราผู้ที่เชื่อแล้วก็ได้เข้าสู่การหยุดพัก”

โดยการบังเกิดใหม่ คุณได้ถูกนำเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา นั่นคือเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระพร สิ่งที่พระองค์ทรงคาดหวังจากคุณในตอนนี้คือให้คุณลุกขึ้น ตื่นขึ้น เข้าสู่ประสบการณ์นี้ และดำเนินชีวิตในความสำเร็จของพระพรและสัญญาของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันดำเนินอยู่ในความสำเร็จและความเป็นจริงของพระพรของพระเจ้า ฉันได้ถูกนำเข้าไปสู่การพำนักของพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นของฉัน! ฉันฉวยโอกาสอย่างเต็มที่จากสิ่งที่ฉันมีอยู่ในพระคริสต์ และโดยความเชื่อฉันจึงมีชัยชนะอย่างเต็มเปี่ยมด้วยพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ อาเมน!
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 3:21-22; 1 พงษ์กษัตริย์ 8:56; เอเฟซัส 1:4-5


Comments are closed