อังคาร ที่ 21 มกราคม 2014

ดำเนินชีวิตปราศจากความเครียด!
Live Stress-free!

“อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ” (ฟิลิปปี 4:6)

    ใน 3 ยอห์น 1:2 อัครสาวกยอห์นบันทึกว่า “ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น” นี่หมายความว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้คุณมีชีวิตที่ปราศจากความเครียด และไม่ใช่คนที่กังวลถึงสิ่งต่างๆ ในโลกนี้

ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้บอกเราว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย นี่เป็นเพราะว่า ในพระคริสต์ คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับชีวิตพิเศษซึ่งเหนือธรรมชาติ (2 เปโตร 1:3) อย่างไรก็ดี โดยความไม่รู้ในพระคำ หลายคนในทุกวันนี้ยังต้องทนทุกข์กับความหดหู่ตามสถานการณ์ด้วยความเครียด หลายคนหดหู่มากจนกระทั่งต้องทานยาทุกวัน แทนที่จะทำตามพระคำ

อัครสาวกยากอบได้อธิบายว่าความเครียด ความขัดแย้ง และสงครามในชีวิตของคริสเตียนบางคนเกิดจากความปรารถนาทางเนื้อหนังที่อยู่ภายในพวกเขา “อะไรเป็นสาเหตุของสงคราม และอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่าน มิใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือ ที่ทำให้ท่านต่อสู้กัน” (ยากอบ 4:1) รับเอาคำเชิญของพระเยซูในการมีชีวิตที่ปราศจากความเครียด พระองค์ตรัสไว้ในมัทธิว 11:28 “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่สถานที่แห่งการพักผ่อน ความสำเร็จ ชัยชนะ และการครอบครองในพระเยซูคริสต์ ที่ซึ่งข้าพระองค์จะครอบครองและปกครองในฐานะกษัตริย์ในชีวิตนี้ ข้าพระองค์อยู่ในสันติสุขที่สมบูรณ์ โดยการจับจ้องที่พระคำของพระองค์อย่างต่อเนื่อง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 11:28; 6:25-32


Comments are closed