อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2017
ดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยความรู้
Walking In Full Knowledge

“เพราะเหตุนี้ นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้ เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ” (โคโลสี 1:9)

    ขอให้สังเกตการเลือกถ้อยคำของพระวิญญาณผ่านทางอาจารย์เปาโล และคำอธิษฐานที่สวยงามของท่านเผื่อคนของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ที่ยกมาข้างบนนี้ ท่านปรารถนาให้เราเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระเจ้าในสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ ผมอยากให้คุณสังเกตคำว่า”ความรู้”เป็นคำในภาษากรีกที่อ่านว่า “อีพิคโนสิส” มันหมายถึงความรู้ที่สมบูรณ์ ไม่มีการเดาหรือการอนุมาน มันชัดเจน แม่นยำ ถูกต้องบริบูรณ์

พระวิญญาณมีพระประสงค์ไม่เพียงให้คุณมีความคิดหรือรับรู้ฉาบฉวยเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ต้องการให้คุณคุ้นเคยกับพระประสงค์ของพระองค์ ต้องการให้คุณรับรู้อย่างเต็มเปี่ยมถึงน้ำพระทัยของพระบิดา ยิ่งกว่านั้นเมื่อคุณรู้จักพระเจ้าคุณก็รู้ทุกสิ่ง เพราะพระองค์ทรงพระปัญญาและความรอบรู้ทั้งสิ้น ดังนั้นในพระคริสต์คุณก็เข้าถึงความจริงแท้ คุณสามารถมีความรู้เต็มที่ในสิ่งต่างๆ คุณจินตนาการได้ไหมว่ามันเป็นอย่างไร?

คุณอาจถามว่า “แล้วทำไมสิ่งนี้ไม่เกิดกับผมละ?” คำตอบก็ง่ายๆ โฮเชยา 4:6 กล่าวว่า “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” ประการแรกคุณต้องตระหนักก่อน เหมือนที่คุณกำลังเรียนรู้ในตอนนี้ โรม10:17 กล่าวว่า “ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” ประการที่สองคุณต้องรับรู้ถึงความจริงนี้เพื่อให้มันทำงานในตัวคุณ ถ้าคุณไม่ตระหนักคุณก็ใช้มันไม่ได้ และถ้าคุณไม่รับรู้ มันก็ไม่เกิดผลในตัวคุณ

ประการที่สาม คุณต้องพูดออกมา ประกาศว่ามันเป็นความจริงในชีวิตคุณ คุณเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระเจ้าในสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ นำมันเข้ามาอยู่ในความนึกคิดของคุณทุกวัน ฟีเลโมน1:6 กล่าวว่าการสื่อสารถึงความเชื่อของคุณจะเกิดผลโดย “อีพิคโนสิส” ของทุกสิ่งที่ดี ซึ่งอยู่ในคุณโดยทางพระเยซูคริสต์ หมายความว่าเมื่อคุณถูกนำเข้ามาในความเต็มเปี่ยมแห่งความรู้ถึงความดีในทุกสิ่งที่อยู่ในคุณโดยทางพระคริสต์ การสำแดงออกของความเชื่อในตัวคุณจะเกิดผลมากขึ้น ขอให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติ!

คำอธิษฐาน

    พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงส่องสว่างเข้ามาในวิญญาณของข้าพระองค์ เพื่อจะรู้และตระหนักถึงทุกสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมให้แก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์ ข้าพระองค์ดำเนินในความจริงแห่งการได้รับมรดก การสื่อความเชื่อของข้าพระองค์เกิดผลเมื่อข้าพระองค์ดำเนินในความเต็มเปี่ยมแห่งความรู้ของพระคริสต์ ข้าพระองค์ดำเนินในชัยชนะ การครอบครอง และความสำเร็จเสมอ ในพระนามพระเยซู เอเมน

ศึกษาเพิ่มเติม : ฟีเลโมน 1:6; เอเฟซัส 3:17-19; เอเฟซัส 1:15-18


Comments are closed