ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2017
ดำเนินชีวิตที่สูงกว่า
Live The Higher Life

“เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)

    นี่คือพระดำรัสของพระเยซู เต็มด้วยฤทธิ์เดช การปลอบประโลม การยกชู และถ้อยคำแห่งการหนุนใจ พระองค์ตรัสว่า “…ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” พระองค์ทรงมีชีวิตที่สูงกว่า เมื่อครั้งที่พระองค์ดำเนินบนโลกนี้ แม้ว่าพระองค์จะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดมิด ความยากลำบากทางเศรษฐกิจ โรคภัยไข้เจ็บ การกดขี่ ภัยธรรมชาติ ความตาย ฯลฯ พระองค์อยู่ห่างจากปัญหาและอิทธิพลในช่วงเวลาของพระองค์ พระองค์มีชีวิตในอีกโลกหนึ่ง ไม่ได้ถูกทำร้ายโดยธรรมชาติหรืออิทธิพลที่ไม่ดีของโลกนี้

ทำไมพระองค์จึงแตกต่าง? นั่นเพราะว่าพระองค์มีแนวความคิดที่พิเศษ เป็นความคิดที่ชอบธรรม และตามที่พระคำได้บอกไว้ เราเหมือนอย่างพระองค์ 1 ยอห์น 4:17 ตรัสว่า “…เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” ดังนั้นเราจึงมีชีวิตที่สูงกว่า เป็นการครอบครองเหนือโลกนี้และระบบของโลกนี้อย่างที่พระองค์ได้เคยทำ ชัยชนะของพระองค์เหนือโลกนี้นั้นก็เพื่อคุณ คุณได้รับการทำให้มีชัยชนะแล้ว

เมื่อคุณต้องเผชิญกับความท้าทาย การข่มเหง ปัญหา ช่วงเวลาที่ไม่ดี จงมีความกล้า เพราะว่าในพระคริสต์นั้น คุณได้มีชัยชนะเหนือโลกแล้ว 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก”

การมีความตระหนักรู้นี้จะส่งผลต่อคำอธิษฐานของคุณด้วย คุณจะไม่ขอร้องให้พระเจ้าช่วยคุณต่อสู้กับศัตรูหรือปลดปล่อยคุณจากปัญหาที่คุณอาจกำลังเผชิญอยู่ แต่คุณจะกล่าวว่า “ในนามพระเยซู ข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือโลกและระบบของโลกนี้ เหนือความกลียดชัง การคดโกง ความหดหู่ และความจอมปลอม!”

จงปฏิเสธที่จะยอมให้อะไรก็ตามในโลกนี้ทำให้คุณหดหู่หรือสิ้นหวัง คุณมีชัยชนะอย่างเหลือล้น คุณยิ่งใหญ่กว่าโลกนี้และปัญหาของโลกนี้ ดำเนินชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์โดยการดำเนินชีวิตในพระคำของพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือโลกนี้และระบบของโลกนี้ เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงสถิตภายในข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพเจ้ามีชีวิตในการครอบครองสูงเหนือกว่าอำนาจและอุบายของศัตรู ขณะที่ข้าพเจ้าเดินในสติปัญญาและความชอบธรรมของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 34:19-22; 2 ทิโมธี 3:12; โรม 8:31-39


Comments are closed