พุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2015

ดำเนินชีวิตที่สำแดงความชอบธรรมของพระองค์
Live Out His Righteousness

“…โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ธารพระกรแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดชังความชั่วช้า ฉะนั้นพระเจ้า คือ พระเจ้าของพระองค์ ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดี…” (ฮีบรู 1:8-9)

    ในฐานะลูกคนหนึ่งของพระเจ้า สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำในชีวิตของคุณคือการชำระตัวเอง คุณอาจมีของประทาน และความสามารถมากมาย แต่คุณไม่สามารถใช้ของประทานของคุณพร้อมกับความประพฤติที่ไม่ดีได้ และนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่บางคนไม่สามารถประสบกับการเติบโตฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง

ถ้าคุณต้องการการเจิมที่พัฒนา ยกระดับ และรักษาคุณให้อยู่ในจุดสูงสุด และทำให้ไม่มีอะไรมาแตะต้องคุณได้ คุณจะต้องรักความชอบธรรมและเกลียดความอยุติธรรม คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตทั้งสองแบบพร้อมกันได้ จะต้องมีความสม่ำเสมอระหว่างพระกิตติคุณที่คุณเชื่อและประกาศ และชีวิตของคุณในฐานะที่คุณเป็นคริสเตียน เมื่อความคงเส้นคงวาหมดลง ก็คือเวลาที่ “พระพร” ของคุณหยุดลงเช่นกัน และคุณก็จะพบว่าสิ่งต่างๆ ไม่ได้เกิดผลดีในชีวิตของคุณ

แม้ว่าสิ่งต่างๆ อาจดูเหมือนว่ากำลังไปได้ดีสำหรับคุณ แต่คุณจะพบว่าชีวิตของคุณไม่ได้มีศักดิ์ศรีหรือเกียรติ คุณรู้สึกไม่สงบในวิญญาณของคุณ เพราะว่าสิ่งต่างๆ ไม่ได้ถูกต้องระหว่างคุณกับพระเจ้า คุณกำลังทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์โศกเศร้าอย่างต่อเนื่องด้วยวิถีชีวิตของคุณ และคุณรู้ถึงสิ่งนี้ภายในคุณ ไม่นานการสามัคคีธรรมกับพระองค์ก็จะเหมือนเป็นภาระ อย่าให้ชีวิตของคุณเป็นเช่นนั้น ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีชีวิตเพื่อพระองค์ ให้สิ่งนี้เป็นโอกาสสำหรับคุณในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ

เปลี่ยนแปลงบางส่วนในชีวิตของคุณที่ไม่ได้สำแดงออกถึงคุณลักษณะของพระคริสต์ บางครั้งนี่คือทั้งหมดที่บางคนต้องการเพื่อมีประสบการณ์กับการเติบโตและความสำเร็จในชีวิตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเห็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานภายในพวกเขา และผ่านทางพวกเขาอย่างมาก

คนเหล่านั้นที่อยู่ใกล้ชิดคุณมากที่สุดควรที่จะเคารพคุณ ไม่เพียงเพราะว่ามีการเจิมอยู่ในชีวิตของคุณเท่านั้น แต่พวกเขาควรจะเคารพและให้เกียรติคุณเพราะคุณลักษณะที่ดีในชีวิตของคุณ มีชีวิตแห่งความชอบธรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติของพระเจ้า และความชอบธรรมในวิธีการทำสิ่งต่างๆ นั่นคือชีวิตที่เราถูกเรียกให้ดำเนิน ให้เราเดินในความชอบธรรม

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานแห่งความชอบธรรม ชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ในฐานะที่ข้าพระองค์เป็นหนังสือของพระคริสต์ ให้ทุกคนได้มองเห็นและอ่าน! ข้าพระองค์เป็นพยานว่าชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ข้าพระองค์ทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่งและเกิดผลแห่งความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:2-3; 1 เธสะโลนิกา 5:22-23; สุภาษิต 11:5-6


Comments are closed