วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2020                   

ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ
LIVING BY FAITH

เพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น (2 โครินธ์ 5:7)

ถ้อยคำอันลึกซึ้งของพระวิญญาณที่อัครทูตเปาโลเขียนถึงคริสเตียนชาวโครินธ์ให้ภาพรวมสั้นๆ และชัดเจนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน นั่นคือเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ไม่ใช่ด้วยการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ความจริงแบบเดียวกันนี้ถูกย้ำในโรม 1:17 ว่า “…คน​ชอบ​ธรรม​จะ​มี​ชีวิต​ดำ​รง​อยู่​โดย​ความ​เชื่อ (ของเขา)

เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าคริสเตียนคือชีวิตแห่งความเชื่อ นั่นคือมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสของคุณเลย คุณบังเกิดใหม่โดยความเชื่อ และคุณสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างประสบความสำเร็จได้โดยความเชื่อ ไม่มีวิธีอื่น!

ความเชื่อคือวิถีชีวิต ไม่ใช่สิ่งที่คุณหยิบมาใช้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการได้รับบางสิ่งบางอย่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้า คุณสามารถทำให้ความเชื่อของคุณเข้มแข็ง กระตุ้น ทำให้เติบโตหรือเพิ่มพูนขึ้นได้

การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อคือการดำเนินชีวิตจากวิญญาณของคุณตามพระคำของพระเจ้า คุณมองเข้าไปในกระจกของพระเจ้าและได้รับการเปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนร่าง) ไปสู่พระฉายแบบเดียวกับพระสิริของพระเจ้าที่คุณเห็นจากพระสิริสู่พระสิริ (2 โครินธ์ 3:18) ขณะที่คุณทำเช่นนี้พลังแห่งชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าก็จะถูกเปิดเผยต่อคุณและถูกปลดปล่อยเข้าไปสู่โลกของคุณ สิ่งเหล่านี้ทำงานภายในคุณและดึงดูดคน ทรัพยากร สถานการณ์และวัสดุที่สอดคล้องกับธรรมชาติใหม่ในพระเยซูคริสต์ของคุณ เมื่อคุณป่าวประกาศว่าคุณมีอำนาจเหนือมาร โลก และสภาพแวดล้อมของมัน ความเป็นจริงนั้นจะถูกสถาปนาขึ้นขณะที่คุณป่าวประกาศ ฮาเลลูยา

ฮีบรู 11:6 กล่าวว่าถ้า​ไม่​มี​ความ​เชื่อ​แล้ว จะ​ไม่​เป็น​ที่​พอ​พระทัยของพระเจ้า​เลย นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ได้ การทำให้พระองค์พอพระทัยคือการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อทุกวัน หมายความว่าทุกสิ่งในชีวิตของคุณได้รับการชี้นำตามพระคำของพระองค์ ความมั่นใจของคุณขึ้นอยู่กับความเป็นจริงนิรันดร์ของแผ่นดินของพระเจ้า และไม่ใช่สถานการณ์ของชีวิตในโลกที่ไม่ยั่งยืน ชั่วคราวบนโลก (2 โครินธ์ 4:17) ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

การกระทำ ปฏิกิริยา ความคิด คำพูด และการตอบสนองต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของฉันจะสอดคล้องกับน้ำพระทัยที่สำแดงออกของพระบิดาโดยพระคำ ไม่ใช่ตามการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ชีวิตของฉันถูกควบคุมโดยความเป็นจริงนิรันดร์แห่งแผ่นดินของพระเจ้า และพระพรในนั้นถูกปลดปล่อยออกมาสู่โลกของฉัน ฉันดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีชัยทุกวัน ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

2 โครินธ์ 4:18; ฮีบรู 11:1

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

ยอห์น 7:25-8:1-11 & 1 พงศ์กษัตริย์ 18-19

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 9:20-17 & สุภาษิต 12


Comments are closed