เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2016

ดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง
Live The True Christian Life

“พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม” (2 ทิโมธี 3:16)

    มีผู้เชื่อหลายคนที่การประพฤติและวิถีชีวิตของพวกเขานั้นไม่เหมาะสมในการเป็นคริสเตียน การประพฤติที่ไม่เหมาะสมของพวกเขานั้นรวมไปถึงวิธีการที่พวกเขาปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย อาจเป็นคนที่ทำงานเพื่อพวกเขา ทำงานร่วมกับพวกเขา หรือที่แย่ไปกว่านั้นคือคนที่อาวุโสกว่าพวกเขา คุณลักษณะชีวิตและการประพฤติของพวกเขาเป็นในลักษณะที่ไม่คู่ควรเอาเป็นแบบอย่าง

ความประพฤติของคุณควรเป็นแบบอย่าง จงทำให้พระเจ้าพอพระทัยในการประพฤติของคุณ และไม่ใช่ตัวคุณเอง ถ้าวิถีชีวิตของคุณไม่ได้สอดคล้องกับพระคำ คุณจะไม่สามารถมีประสบการณ์กับการเจิมของพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของคุณอย่างที่ควรจะเป็น! ชีวิตของคุณจะไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า! มันจะเป็นเหมือน “หว่านเมล็ดท่ามกลางหนาม” และนั่นจะไม่เกิดผล หนามเหล่านั้นจะทำให้พืชตาย

จิตใจของคุณสะอาดเพียงใด? ความคิดของคุณสะอาดเพียงใด? ความปรารถนาของคุณสะอาดเพียงใด? เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณด้วยพระคำ และทำให้แน่ใจว่าความชอบของคุณ การเลือก ความคิด และความปรารถนาของคุณนั้นสอดคล้องกับพระคำ เป็นคริสเตียนที่แท้จริง ทั้งในจิตใจและในการกระทำ

พระคำของพระเจ้าได้ถูกมอบไว้กับเราเพื่อตรวจสอบการกระทำ แรงจูงใจ ความคิด และความปรารถนาของเรา พระคำที่ถูกมอบไว้แก่เรานั้นก็เพื่อเสริมสร้าง ฝึกฝน สั่งสอน และปรับปรุงเราในชีวิตแห่งความชอบธรรม “พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม”

ให้พระคำของพระเจ้านำพาคุณ เมื่อคุณมอบทั้งหมดของคุณแด่พระคำ พระคำนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและช่วยคุณสร้างคุณลักษณะชีวิตและแนวความคิดที่ถูกต้อง พระคำจะกำจัดสิ่งที่ผิดทั้งหมดและชำระคุณจากความอธรรมทั้งสิ้น พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน” (ยอห์น 15:3) พระคำของพระเจ้าจะชำระคุณ

แม้ในเวลานี้ พระคำได้ทำพันธกิจของพระองค์ในคุณ ชำระคุณและนำคุณไปสู่ระดับที่สูงขึ้นของพระสิริ ตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตตามพระคำและสำแดงความชอบธรรมของพระเจ้า หยุดทำอะไรก็ตามในชีวิตของคุณที่ไม่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า ดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณและความรักของพระองค์ พระองค์ได้ทรงเรียกข้าพระองค์ให้สำแดงการสรรเสริญและสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ในโลกนี้ ดังนั้น ข้าพระองค์จึงยอมจำนนตัวเองต่อพระคำของพระองค์ ดำเนินชีวิตแห่งสวรรค์ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ สรรเสริญและนมัสการพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เธสะโลนิกา 4:7; 1 เปโตร 1:14-16


Comments are closed