พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2018

ดำรงอยู่ในความจริง
STAY IN THE TRUTH

เพราะเหตุนี้ เราจะต้องเอาใจใส่ในสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้ยินให้มากขึ้นอีก เพื่อเราจะไม่ห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้น (ฮีบรู 2:1)

     เมื่อคุณอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราในการแปลฉบับใหม่ ๆ บางครั้งดูเหมือนว่าจะแนะนำว่านั่นหมายถึงเราลื่นไถลจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือได้รับการสอน ตัวอย่างเช่น NIV กล่าวว่า “ดังนั้นเราต้องใส่ใจมากขึ้นในสิ่งที่เราได้ยินเพื่อที่เราจะไม่ล่องลอยไป” ในขณะที่คิงเจมส์ดูเหมือนจะบอกว่าเราไม่ควรอนุญาตให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือความจริงลื่นไถลไปจากเรา

อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะปล่อยให้ความจริงลื่นไถลออกไปจากคุณ หรือคุณเป็นคนที่ล่องลอยออกไปจากความจริง แต่ประเด็นก็คือคุณไม่ได้อยู่ในแนวทางที่คุณได้รับการสอน ถ้ามันทิ้งคุณหรือคุณทิ้งมัน ผลก็เหมือนกัน คุณควรจะอยู่ด้วยกันหรือเป็นหนึ่งเดียวกับความจริง สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไม่ควรทิ้งคุณและคุณไม่ควรล่องลอยไปจากมันด้วย

2 โครินธ์ 13:5 กล่าวว่า “จงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่ จงพิสูจน์ตัวเอง….” ในชีวิตของคุณ คุณทำตามทิศทางที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามอบให้แก่คุณ หรือคุณล่องลอยไป? คุณกำลังทำสิ่งที่พระองค์สั่งให้คุณทำไหม? จงดูคำแนะนำที่คุณได้รับในพระวจนะของพระเจ้าหรือแม้แต่ในคริสตจักรท้องถิ่นของคุณ และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังเดินไปในทิศทางที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่คุณ

เป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องย้อนคิดถึงชีวิตของคุณและให้แน่ใจว่าคุณกำลังเดินไปกับพระวิญญาณ นั่นคือคุณกำลังติดตามแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ เป็นหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ไม่เพียงแต่สอนคุณเท่านั้น แต่ยังเตือนให้คุณระลึกถึงทุกสิ่งที่พระองค์ได้สอนคุณและสอนคุณอยู่ ถ้าคุณให้ความสนใจกับพระองค์ พระองค์จะทรงนำทางคุณให้ถูกต้องเสมอ พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะทรงนำท่านสู่ความจริงทั้งหมด จงไว้วางใจพระองค์ด้วยชีวิตของคุณ และพระองค์จะนำคุณและนำทางคุณในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าสำหรับคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับถ้อยคำของการดลใจและคำแนะนำที่พระองค์ได้ประทานให้แก่วิญญาณของข้าพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์จะพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดด้วยการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมให้แก่ข้าพระองค์ก่อนการวางรากฐานของโลกนี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม1 ทิโมธี 1:18; 1 ทิโมธี 4:15; วิวรณ์ 21:6


Comments are closed