ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2013

ซาตานไม่มีอำนาจเหนือคุณ!
Satan Has Nothing In You!

“เดี๋ยวนี้การพิพากษามาถึงโลกนี้แล้ว เดี๋ยวนี้ผู้ครองโลกนี้จะถูกกำจัดออกไป เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้ว เราจะชักนำทุกคนให้มาหาเรา” (ยอห์น 12:31-32)

    พระเยซูทรงกล่าวถ้อยคำที่มีพลังเมื่อทรงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ในช่วงสุดท้ายของการรับใช้ของพระองค์บนโลกนี้ พระองค์ตรัสว่า “…เพราะว่าผู้ครองโลกกำลังจะมา ผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเรา” (ยอห์น 14:30) เมื่อคุณศึกษาโครงสร้างภาษากรีกในประโยคของข้อนี้ ที่พระเยซูทรงหมายถึงคือซาตานไม่มีอะไรเหนือกว่าในพระองค์ (พระเยซู) เป็นถ้อยคำที่มีพลังอย่างมาก!

แล้วซาตานมีอำนาจเหนือคุณหรือไม่? “ไม่” คุณอาจจะตอบเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงที่จะพูดว่า “ไม่” เท่านั้น คุณจะต้องประกาศโดยความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า โดยรู้ว่าเมื่อพระคริสต์เกิดผลภายในคุณผ่านทางพระคำของพระองค์แล้ว ซาตานไม่มีสิทธิ์ในคุณ ยากอบ 1:18 กล่าวว่า “เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง…” 1 เปโตร 1:23 กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่” พระคำของพระเจ้าทำให้คุณบังเกิดนั้นสมบูรณ์แบบ และไม่เสื่อมสลาย ดังนั้น ไม่มีความมืดใดที่อยู่ภายในคุณ

บางคนโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาได้เชิญมารเข้ามาในชีวิตของพวกเขาเมื่อพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับความกลัว ความสงสัย ความไม่เชื่อ ความเจ็บป่วย ความผิดปกติ และความล้มเหลว ถ้าสิ่งเหล่านี้พยายามที่จะโจมตีคุณ จงประกาศว่า “มารร้ายไม่มีสิทธิ์ในข้าพเจ้า!” อย่านำสิ่งใดของมารเข้าสู่ชีวิตของคุณผ่านทางคำพูดในแง่ลบ ถ้อยคำของคุณควรจะเป็นว่า “ข้าพเจ้ามีแสงสว่างแห่งชีวิต ไม่มีสิ่งใดในชีวิตของข้าพเจ้าที่ทำให้เกิดความมืดหรือความตาย ไม่มีสิ่งใดในชีวิตของข้าพเจ้าที่ทำให้เกิดความล้มเหลว ไม่มีสิ่งใดในชีวิตของข้าพเจ้าที่ทำให้เกิดความอ่อนแอ! พระเจ้าทรงเป็นกำลังแห่งชีวิตของข้าพเจ้า”

เอเฟซัส 4:27 บอกเราว่าอย่าให้ที่แก่มาร นั่นแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีที่ในชีวิตของคุณยกเว้นเพียงว่าคุณให้ที่แก่มัน อย่าให้โอกาสกับมาร มันไม่มีสิทธิ์เหนือคุณเพราะว่าคุณเกิดจากพระคำ นั่นคือความจริง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานชัยชนะแก่ข้าพระองค์เหนือซาตาน โลกนี้ และสถานการณ์ที่ไม่ดีทุกอย่างในชีวิต ข้าพระองค์ประกาศโดยความเชื่อ ในนามพระเยซู ว่ามารร้ายไม่มีสิทธิ์เหนือข้าพเจ้า! ดังนั้นความเจ็บป่วย ความยากจน ความกลัว ความมืด และความเจ็บปวด ไม่มีส่วนในประสบการณ์ประจำวันของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 16:33; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed