เสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2016

ซาตานตกลงมาแล้ว

Satan Has Fallen
“พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “เราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ” (ลูกา 10:18)

    มีเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่ธรรมาจารย์ได้กล่าวหาว่าพระเยซูได้ขับผีโดยอำนาจของเบเอลเซบูลผู้เป็นนายผี ในการตอบสนองของพระองค์ พระเยซูถามพวกเขาด้วยคำถามที่น่าสนใจ “ซาตานจะขับซาตานออกได้อย่างไร?” ในมัทธิว 12:25-26 พระเยซูตรัสว่า “พระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขา จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “ราชอาณาจักรใดๆ ซึ่งแตกแยกกันแล้ว ก็คงพินาศ เมืองใดๆ หรือบ้านใดๆ ซึ่งแตกแยกกันแล้ว จะตั้งอยู่ไม่ได้ และถ้าซาตานขับซาตานออกมันก็แตกแยกกันในตัวมันเอง แล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไร?”

สิ่งที่พระเยซูกำลังบอกให้เรารู้คือว่าซาตานมีอาณาจักรของมันที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ มันคือทูตสวรรค์ที่หล่นลงมา พระองค์ตรัสไว้ในมาระโก 3:27 “ไม่มีใครสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกำลังมากและปล้นทรัพย์ได้ เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อน ถึงจะปล้นทรัพย์ในบ้านนั้นได้” พระองค์ยังทรงจัดการกับสิ่งเดิม พระองค์กำลังบอกว่านอกจากว่าพระองค์ (พระเยซู) จะมีอำนาจเหนือซาตาน พระองค์ก็จะไม่สามารถเข้ามาปล้นทรัพย์ในบ้านได้ พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า พระองค์มีอำนาจเหนือเบเอลเซบูล นั่นคือเหตุผลที่พระองค์สามารถขับผีร้ายได้

มีความจริงบางอย่างในเรื่องนี้ อันดับแรกคือว่าไม่ว่าซาตานจะมีอาณาจักรและทูตสวรรค์ของมัน ซาตานได้ตกลงมาแล้ว! มันเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้แล้ว มันไม่มีส่วนในผู้เชื่อ เพราะว่ามันได้สูญเสียสิทธิอำนาจของมัน คุณมีอำนาจเหนือมัน ดังนั้นอย่าให้พื้นที่หรือโอกาสกับซาตานในชีวิตของคุณ อย่าอยู่ในความคิดแง่ลบของมัน ปฏิเสธที่จะกลัว ใช้พระคำ ประกาศการรักษาและสุขภาพที่ดีของคุณ

พระเจ้าได้ทำทุกสิ่งที่พระองค์ต้องทำเกี่ยวกับมารร้ายแล้ว ตอนนี้เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต่อสู้กับมันและทำให้มันอยู่ภายใต้เท้าของคุณ พระคำกล่าวว่าจงต่อสู้กับมาร และมันจะหนีท่านไป (ยากอบ 4:7) คุณต่อสู้กับมันโดยการคงรักษาถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณในพระคำของพระเจ้า อย่าอธิษฐานว่า “โอ พระเจ้า ได้โปรดหยุดยั้งมารร้ายไว้!” ไม่ใช่ คุณคือผู้ที่จะต้องขับไล่มารร้ายออกจากสภาพแวดล้อมของคุณ และปฏิเสธที่จะให้มันเข้ามาในชีวิตของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าตื่นตัว ยืนอย่างมั่นคงในความเชื่อต่อสู้กับการล่อลวงของศัตรู! พระคำของพระเจ้าอยู่ในใจและในปากของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือมารร้ายและสภาพแวดล้อม ข้าพเจ้ามีชัยชนะในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้ามีชัยเหนือซาตานและโลกนี้ ชีวิตของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 4:27; ยากอบ 4:7; เอเฟซัส 6:11


Comments are closed