พฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2015

ช่วยเหลือคนอื่น
Favour Others

“ดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรัก โดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย และเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้อง” (1 ยอห์น 3:16)

    ไม่มีวัฒนธรรมที่ต่อต้านการรักและช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนหนึ่งในการทรงเรียกของคุณในพระคริสต์คือการเป็น “ผู้ยกชูและผู้อวยพร” คนอื่น แสดงการช่วยเหลือพวกเขา พระคัมภีร์กล่าวว่าคุณได้รับเปล่าๆ คุณก็ควรให้เปล่าๆ (มัทธิว 10:8) ถ้าคุณรู้จักในการคาดหวังและได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า คุณต้องพร้อมที่จะแสดงออกเช่นเดียวกันกับคนอื่นด้วย อย่าหยุดที่จะให้แก่คนอื่น

ความรักคือเอกลักษณ์ของการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรา ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า “ดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรัก โดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย และเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้อง” พระคำไม่ได้กำลังบอกว่าให้เราไปที่ไม้กางเขนเพื่อตายแทนพี่น้อง แต่กำลังพูดถึงการไม่เห็นแก่ตัว ให้และช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่คิดถึงตัวเอง เป็นการกำชับให้เราเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนอื่น แบ่งปันสิ่งที่คุณมีแก่ผู้อื่น

พระเจ้าต้องการให้คุณช่วยเหลือคนอื่นหรือไม่? ให้แน่ใจว่าคุณทำ ให้แน่ใจว่าคุณช่วยเหลือ บางทีพระเจ้าอาจได้วางคุณไว้ในบางที่เพราะว่าพระองค์ทราบถึงเวลาแห่งความต้องการที่จะมาถึงสำหรับใครบางคน และคุณคือคนที่จะช่วยเหลือ คุณได้รับพระพรในการเป็นผู้ช่วยเหลือ พระเจ้าได้ทรงตั้งกองบัญชาการในคุณเพื่อที่คุณจะเป็นผู้แจกจ่ายความดีและการช่วยเหลือของพระองค์แก่ผู้อื่น

อาจมีบางคนที่มีสถานะทางการเงินที่ไม่ดีเหมือนอย่างที่คุณเป็น และอาจต้องการความช่วยเหลือจากคุณ อย่าเมินเฉยพวกเขา ถ้าคุณต้องการเห็นการสำแดงที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระวิญญาณในชีวิตของคุณ จงรักผู้อื่นอย่างจริงใจและแสดงออกให้เห็น คนมาถึงพระเยซูจากทุกหนแห่ง ไม่ใช่เพียงเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ทำการอัศจรรย์เท่านั้น แต่เพราะว่าพวกเขาสามารถเห็นได้ว่าพระองค์ทรงรักพวกเขา พวกเขารู้สึกและมีประสบการณ์กับความรักของพระองค์ จงเป็นคนแบบนั้น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้นำคำตอบ และไวต่อความต้องการของผู้อื่น! ข้าพระองค์ตระหนักว่าข้าพระองค์เป็นผู้แจกจ่ายความดีของพระองค์และเป็นผู้ยื่นแขนของพระองค์ในการช่วยเหลือผู้อื่น พระองค์ทำให้ข้าพระองค์มีความสามารถในการเป็นผู้ช่วยเหลือและยกชูผู้อื่นขึ้น เพื่อพระสิริของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 3:17; โรม 15:1; กาลาเทีย 6:10


Comments are closed