อาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2016

ช่วยเหลือคนอื่น

Help Others

“อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร” (กาลาเทีย 6:9)

    การเป็นคนมั่งมีมีความหมายมากกว่าการมีเงินทองมากมายเพื่อตัวเอง แต่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วย เหตุผลที่พระเจ้าทรงอวยพรเราก็เพื่อที่เราจะสามารถรับใช้พระองค์และอวยพรคนอื่น สิ่งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อคนอ่านใน 2 โครินธ์ 9:8-9 “และพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น เพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอ ท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วย ตามที่เขียนไว้ว่า “เขาแจกจ่าย เขาให้แก่บรรดาคนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิตย์”

ความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงเป็นการมองหาโอกาสในการเป็นพระพรแก่คนอื่น เป็นการหาความยินดีและความตื่นเต้นในการช่วยเหลือและแบ่งปันความรักแก่คนอื่น คนที่มีความมั่งมีแท้จริงนั้นมีวิญญาณที่เอื้อเฟื้อ เขาไวที่จะให้ และมีความยินดีในการช่วยเหลือคนอื่นให้มีความรุ่งเรืองด้วยเช่นกัน

ไม่สำคัญถ้าคุณมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการพยายามช่วยเหลือคนอื่น บางทีคุณได้ช่วยเหลือบางคนให้ประสบความสำเร็จแต่เขากลับหันมาทำร้ายคุณ อย่ามีความขมขื่น อย่าเมื่อยล้าในการทำดี โดยรู้ว่าพระเจ้าจะทรงให้รางวัลแก่คุณในการที่คุณทุ่มเทที่จะรัก ฮีบรู 6:10 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงต่อพระนามของพระองค์…” ยิ่งกว่านั้น พระเยซูตรัสว่า “แต่จงรักศัตรูของท่านและทำดีต่อเขา จงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืน แล้วบำเหน็จของท่านทั้งหลายจะมีบริบูรณ์ แล้วท่านจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุด เพราะว่าพระองค์ทรงพระกรุณาทั้งต่อคนอกตัญญูและคนชั่ว” (ลูกา 6:35)

จงเป็นผู้ช่วยเหลือและผู้ให้ จำไว้ว่าการช่วยเหลือคนอื่นนั้นเป็นของประทาน เป็นความสามารถพิเศษจากพระเจ้า และพระคำกล่าวว่า “ถ้าใครจะพูด ก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้า ถ้าใครจะปรนนิบัติ ก็จงปรนนิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทาน…” (1 เปโตร 4:11) เมื่อคุณช่วยเหลือคนอื่น พระเจ้าจะทรงเพิ่มพูนพระคุณของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ เหนือชีวิตของคุณ เพื่อชัยชนะและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานทรัพยากร ความคิด ความเข้าใจ และโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นและเป็นพระพรแก่โลกของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีสติปัญญาและความเข้าใจ เข้มแข็งและมีความสามารถในการยกชูผู้อื่น และช่วยเหลือพวกเขาให้ประสบความสำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 13:16; 2 เธสะโลนิกา 3:13


Comments are closed