ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2016

ชื่นชมในความสำเร็จของผู้อื่น
Appreciate The Success Of Others

“คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่าง และใจอ่อนสุภาพอดทนนาน และอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก” (เอเฟซัส 4:2)

    บ่อยครั้งที่คนที่ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงนั้นเป็นคนที่ถ่อมใจอย่างมาก ถ่อมใจมากพอที่จะเชื่อว่าพระเจ้าสามารถใช้คนอื่นได้มากพอๆ กับที่พระเจ้าสามารถใช้พวกเขา นี่ไม่เหมือนกับบางคนที่เชื่อว่าพระเจ้าสามารถทำสิ่งที่สำคัญในครอบครัว ที่ทำงาน ประเทศ หรือคริสตจักรของพวกเขาผ่านทางพวกเขาเท่านั้น ถ้าอะไรก็ตามที่พระเจ้าทำหรือกำลังจะทำซึ่งไม่ผ่านพวกเขา พวกเขาก็จะไม่ยอมรับสิ่งนั้น นั่นเป็นการเห็นแก่ตัว ไม่มีใครที่สามารถเดินกับพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยท่าทีเช่นนั้น

ถ้าความปรารถนาของคุณคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริง และเห็นความชอบธรรมของพระองค์ได้รับการยกชูและยกย่องในใจของผู้คน และประเทศต่างๆ ในโลกนี้ ดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าพระองค์จะใช้ใครเพื่อให้สิ่งนั้นสำเร็จ สิ่งสำคัญที่สุดคือว่า ผ่านทางคริสตจักรของพระองค์ คำสั่ง วัตถุประสงค์ และความปรารถนาของพระองค์เพื่อประเทศและคนในโลกนี้ถูกทำให้สำเร็จ

เรียนรู้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าเมื่อพระองค์ทำบางสิ่งที่ดีเพื่อคนอื่น หรือผ่านทางคนอื่น เมื่อใครบางคนที่ก้าวหน้าไปเหนือคุณ ไม่ควรที่สิ่งนั้นจะทำให้คุณเจ็บปวด จงมีความสุขเพื่อคนนั้น เพราะว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำสิ่งนั้น พระองค์ทำให้เราแต่ละคนก้าวหน้า อวยพรและทำงานภายในชีวิตของเราตามความฝันและพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเรา อย่ารู้สึกว่าไม่มีใครสมควรก้าวหน้านำคุณไป พระคำกล่าวว่า “…มิใช่ด้วยกำลังมิใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ” (เศคาริยาห์ 4:6)

การที่ใครสักคนประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังล้มเหลว จงชื่นชมในความสำเร็จของคนอื่นและสรรเสริญพระเจ้าแทนพวกเขา เมื่อพระเจ้ามองเห็นความถ่อมใจในชีวิตของคุณ พระองค์จะทรงยกชูคุณขึ้น พระองค์จะทรงทำให้คุณก้าวหน้า พระองค์ทรงยกชูคนที่ถ่อมใจ แต่พระองค์ทรงต่อสู้ผู้ที่เย่อหยิ่ง พระองค์ไม่เคยต้องการให้เราเป็นคนเย่อหยิ่ง ไม่ว่าพระเจ้าทำอะไรผ่านเราก็ตาม พระองค์ไม่เคยต้องการให้เราเย่อหยิ่ง เราควรภูมิใจในพระองค์ และในสิ่งที่พระองค์ได้ทำในเรา เราควรภูมิใจในพระสิริของพระองค์ในชีวิตของเรา แต่เราไม่ควรยกตัวเองเหนือคนอื่น

ให้ความถ่อมใจของพระคริสต์สะท้อนออกมาในคุณลักษณะชีวิตและในทุกสิ่งที่คุณทำ จงเป็นชายหรือหญิงที่ชื่นชมและเฉลิมฉลองในความสำเร็จและชัยชนะของผู้อื่นอย่างจริงใจ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    โดยความถ่อมใจและความเกรงกลัวในพระเจ้าเป็นความมั่งมีและเกียรติ และชีวิต ดังนั้นข้าพเจ้าสวมใจเมตตา ใจกรุณา ใจถ่อม ใจอดทน มองเห็นผู้อื่นในมุมมองที่พระเจ้าทรงมองพวกเขา โดยปราศจากความเกลียดชังใดๆ ต่อคนอื่น สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 2:3; 1 เปโตร 5:6; 2 พงศาวดาร 12:12


Comments are closed