เสาร์ ที่ 7 มกราคม 2017
ชื่นชมยินดีเกี่ยวกับความรอด
Rejoice About Salvation
“สาวกเจ็ดสิบสองคนนั้นกลับมาด้วยความยินดีทูลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า แม้แต่พวกผีก็อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์”
(ลูกา 10:17)

    พระเยซูได้ชี้ให้เห็นบางสิ่งที่สำคัญในลูกา 10 เมื่อสาวกที่พระองค์ส่งออกไปเพื่อประกาศข่าวประเสริฐกลับมาด้วยความตื่นเต้น และคำพูดที่เราได้อ่านในข้อพระคำตอนต้น พระองค์ได้เปลี่ยนจุดสนใจของพวกเขาไปที่บางสิ่งที่สูงกว่าและดีกว่า พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “…อย่าชื่นชมยินดีในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของท่าน แต่จงชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์”

พระองค์กำลังพูดกับพวกเขาด้วยคำพูดอีกอย่างหนึ่ง “จงตื่นเต้นที่พวกท่านเป็นที่รู้จักในสวรรค์ ยินดีที่พวกท่านอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระบิดา” นั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าการที่พวกผีร้ายอยู่ภายใต้บังคับของคุณ พระเยซูตรัสในลูกา 10:18-19 “…เราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ นี่แน่ะ เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้น ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลย” ซาตานพ่ายแพ้แล้ว ตกลงมาและเป็นอัมพาต มันไม่สำคัญอีกต่อไป มันอยู่ภายใต้เท้าของคุณ

ถูกต้องที่เรามีสิทธิอำนาจเหนือซาตาน แต่สิ่งที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดของความรอดของเราในพระคริสต์คือการเป็นหนึ่งเดียวกันและการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่ควรทำให้คุณตื่นเต้น เป็นสิ่งที่ควรค่ายิ่งกว่าสำหรับการเฉลิมฉลอง ให้ตื่นเต้นในการที่คุณได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าในการสามัคคีธรรมกับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์ ที่ความรอดของคนอื่นควรได้รับความสนใจจากคุณเสมอ การนำคนบาปมาถึงความรอด เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันและการสามัคคีธรรมกับพระคริสต์ ควรเป็นความยินดีของคุณ

อย่าเป็นคนที่ไม่ได้เรียนรู้ฝ่ายวิญญาณที่มีความตื่นเต้นในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พระคำสอนเราว่าควรจะยินดีในเรื่องอะไร ยินดีในความรอดของคนที่ไม่เคยได้รู้จักกับพระคริสต์ และคนที่หลงหาย เมื่อคุณนำวิญญาณมาถึงบ้านของพระเจ้า จงชื่นชมยินดี เมื่อคนได้มอบหัวใจของพวกเขาแด่พระคริสต์ และเปลี่ยนจากการอยู่ในความมืดเข้าสู่อาณาจักรแห่งบุตรที่รักของพระเจ้า ให้แสดงออกความยินดีอย่างเต็มเปี่ยม เฉลิมฉลองในเรื่องนี้ จำคำของพระเยซูที่ว่า “…จะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่” (ลูกา 15:10)
คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความยินดีแห่งความรอดที่เต็มล้นใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีความยินดีเพราะว่าพระองค์ได้ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์ครบบริบูรณ์ในพระองค์ ข้าพระองค์รักการสามัคคีธรรมที่ข้าพระองค์ได้รับการทรงเรียกให้เข้าไป และตอนนี้ มากกว่าที่เคยเป็นมา ข้าพระองค์อุทิศตัวต่อการนำวิญญาณ นำพวกเขาออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง สำแดงความชอบธรรมของพระองค์ทุกวัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 12:22-23; วิวรณ์ 20:12


Comments are closed