อาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2016

ชื่นชมกับสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้กับคุณ
Enjoy What He’s Given You

“ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์” (2 เปโตร 1:3)

    กาลาเทีย 4:1 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าหมายความว่า ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่ เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งปวง” ทายาทคือผู้ที่ได้รับมรดก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเขาจะได้ทุกสิ่ง ตราบใดที่เขายังเป็นเด็กอยู่ เขาไม่สามารถชื่นชมกับมรดกนั้นได้ แต่เขาจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ดูแลเพื่อที่จะนำเขาสู่ความเป็นผู้ใหญ่

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำสำหรับเราผ่านทางพระคำของพระองค์ เราถูกสอนและอบรมถึงมรดกของเราในพระคริสต์ แม้ว่าทุกสิ่งเป็นของคุณก็ตาม (2 โครินธ์ 3:21) คุณไม่สามารถชื่นชมกับมรดกของคุณได้ ถ้าคุณไม่ได้รับการฝึกฝนในพระคำ นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าได้ให้ของประทานแก่คริสตจักร “ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้…” (เอเฟซัส 4:11-12)

เราได้อ่านในข้อพระคำตอนต้นว่าฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม! นั่นหมายความอย่างไร? หมายความว่าคุณมีทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เป็นของคุณแล้วเพื่อให้คุณได้ชื่นชม! ถ้าคุณไม่ได้กำลังชื่นชมในมรดกของคุณในวันนี้เหมือนที่คุณควร นั่นเป็นเพราะเหตุผลเดียวง่ายๆ คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไว้ในโฮเชยา 4:6 “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” การขาดความรู้ที่ทำให้ลูกของพระเจ้าบางคนเดินผ่านไปในชีวิต ทนทุกข์และทนทรมานด้วยความเจ็บปวด

จงปฏิเสธที่จะขาดความรู้ คุณภาพในชีวิตของคุณเป็นผลโดยตรงจากระดับความรู้ของพระคำพระเจ้าภายในคุณ คุณไม่สามารถมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าความเข้าใจของคุณ และการใช้ความจริงฝ่ายวิญญาณได้ จงดำเนินชีวิตภายในพระคำ และเติบโตขึ้นโดยพระคำ และคุณจะมีชีวิตอย่างเต็มศักยภาพสูงสุดในชีวิตของคุณ ให้พระคำของพระเจ้าอยู่ในปากของคุณอยู่เสมอ เพราะว่าด้วยปากนั้น ถ้อยคำแห่งความเชื่อทำให้ไปถึงความรอด นั่นหมายความว่าคุณได้รับมรดกของคุณในพระเยซูคริสต์ ด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    สรรเสริญพระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานทุกสิ่งที่เป็นชีวิตและความชอบธรรมแก่ข้าพระองค์ ให้มีอิสระในการชื่นชม พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์ได้รู้จักกับทางแห่งชีวิต พระองค์ได้ใส่ความยินดีภายในข้าพระองค์ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ ด้วยความเพลิดเพลินตลอดไปที่ขวาพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างและพระสิริแห่งชีวิตของข้าพระองค์ ภายในพระองค์ข้าพระองค์มีสุขภาพ ความรุ่งเรือง และความพอเพียง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปัญญาจารย์ 5:18-19


Comments are closed