พุธ ที่ 1มีนาคม 2017
ชีวิตใหม่

A New Life
“แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

    ความหมายตรงตัวของข้อพระคำตอนต้นอาจหมายความว่าผู้ที่ถูกสร้างใหม่คือคนที่ถูกเรียกออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า หมายความว่าเขามีอดีตของความมืด แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ความจริง เพราะว่าผู้ที่ถูกสร้างใหม่ไม่เคยมีอยู่มาก่อน และดังนั้นจึงไม่มีอดีต เขามีชีวิตใหม่

ความคิดที่ว่าผู้ที่ถูกสร้างใหม่มีอดีตนั้นเป็นความเชื่อท่ามกลางผู้เชื่อที่มองเห็นคริสเตียนเป็น “คนบาปที่ถูกช่วยให้รอดโดยพระคุณ” คือคนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ภายใต้อำนาจของซาตาน แต่ตอนนี้มีอิสระในการรับใช้พระเจ้า อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเติบโตขึ้นในความรู้ของพระคำพระเจ้า คุณจะค้นพบว่าการบังเกิดใหม่นั้น คุณไม่ใช่คนที่ถูกนำออกมาจากเงื้อมมือของซาตานและมาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า คุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ คุณไม่ใช่คนที่เคยอยู่ในความมืด คนๆ นั้นตายแล้วกับพระคริสต์ คุณเกิดเข้าสู่แสงสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์

กิจการ 13:33 บอกเราบางสิ่งที่สวยงาม “พระเจ้าทรงให้สำเร็จตามนั้นเพื่อเรา ผู้เป็นลูกหลานของเขาทั้งหลาย โดยการที่พระองค์ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมา ดังมีคำเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่สองว่า ‘เจ้าเองเป็นบุตรของเรา วันนี้เราให้กำเนิดเจ้า’” พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่า “เจ้าเองเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ทำให้เจ้ากลับมีชีวิตอีกครั้ง” ไม่ แต่พระองค์ตรัสว่า “วันนี้เราให้กำเนิดเจ้า” เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงตายในวิญญาณ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงเรียกพระองค์ว่าเป็นผู้ที่บังเกิดจากความตาย (วิวรณ์ 1:5) เราไม่ได้เรียกพระองค์ว่าเป็นคนแรกที่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตาย เมื่อพระองค์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นจากความตาย พระองค์เป็นขึ้นเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่

2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “…ถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว…” คุณเป็นพงศ์พันธุ์ใหม่ ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ และถูกนำเข้าสู่ชีวิตใหม่ “เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:4)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นชีวิตแห่งพระสิริและความยอดเยี่ยม เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์! ข้าพเจ้าเดินในพระสิริและความสว่างของพระเจ้า โดยได้บังเกิดเข้าสู่ชีวิตใหม่ ข้าพเจ้ามีชีวิตในพระคุณและพระเมตตาที่ไม่จำกัดและประมาณค่าไม่ได้ของพระเจ้า ฮาเลลูยา
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:11-12; โคโลสี 3:10


Comments are closed