อังคาร ที่ 16 มกราคม 2018
ชีวิตใหม่ในพระคริสต์
Newness Of Life In Christ

“ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้น เหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไร เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้น” (โรม 6:3-4)

   ข้อพระคำตอนต้นยอดเยี่ยมอย่างมาก เริ่มต้นโดยการบอกให้เรารู้ว่าเราได้รับการบัพติศมาเข้าสู่ “พระเยซูคริสต์” และไม่ใช่แค่ “พระคริสต์” เท่านั้น อันหลังนี้หมายถึงการเข้าอยู่ในพระกายของพระคริสต์ แต่ก่อนหน้านั้นบอกอย่างแข็งขันว่าคุณสามารถเข้าใจได้อย่างดีขึ้นเมื่อพระคำกล่าวว่า “เพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์ แห่งเนื้อหนังของพระองค์ และแห่งกระดูกของพระองค์”(เอเฟซัส 5:30) ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกแล้ว

คุณได้รับการบัพติศมาเข้าสู่พระเยซูคริสต์ มีความหมายว่าคุณหลงอยู่ในพระองค์ เต็มล้นในพระองค์ คุณได้กลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถแยกจากพระองค์ได้ ซึ่งคุณเองไม่มีอะไรที่ต่างจากพระองค์ “แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นอันเดียวกันกับพระองค์ฝ่ายจิตวิญญาณ” (1 โครินธ์ 6:17)

ตอนนี้ส่วนที่สองนั้นยิ่งน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น คือที่ว่าเราไม่เพียงแต่ได้รับบัพติศมาเข้าสู่พระองค์ในการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เท่านั้น แต่ยังได้รับการทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายร่วมกันกับพระองค์ในชีวิตใหม่ พระคำกล่าวว่า “เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้น เหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไร เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้น” (โรม 6:4) เปาโลพูดเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ แต่ก็ยังมีการเป็นขึ้นมาจากความตาย ซึ่งคือชัยชนะและพระสิริ

การเป็นขึ้นมาจากความตายคือสิ่งที่ทำให้การเป็นคริสเตียนเกิดเป็นจริงได้ ศาสนาคริสต์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เพราะว่าการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ไม่ได้ให้ชีวิตแก่เรา แต่การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ได้นำเราเข้าสู่ชีวิตใหม่ การสิ้นพระชนม์ของพระองค์จ่ายราคาสำหรับความบาปของเรา แต่ไม่ได้ให้ชีวิตใหม่แก่เรา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมความรอดไม่ใช่ผลจากการกล่าวถ้อยคำยืนยันในการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ แต่ยืนยันในการเป็นขึ้นมาของพระองค์ “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” (โรม 10:9)

มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ มีความรู้ใหม่ ด้วยความเข้าใจที่ว่าพระคริสต์ได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยพระสิริของพระบิดา ดังนั้นคุณก็ควรที่จะเดินในชีวิตใหม่ นั่นหมายความว่ามองเห็นตัวเองได้ออกมาจากความตายฝ่ายวิญญาณ คุณได้มีชีวิตใหม่แล้ว ธรรมชาติเก่าได้ตายไปแล้ว อดีตของคุณไม่มีอีกต่อไป คุณได้เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงส่ง! เดินในความตระหนักรู้นี้ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใคร ข้าพเจ้าไม่ได้มาจากโลกนี้ และข้าพเจ้าไม่ได้เป็นของที่นี่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ สูงส่งเหนือกว่าความตาย ข้าพเจ้าได้ออกมาจากความตาย และได้รับการทำให้สมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเดินในความตระหนักรู้ถึงธรรมชาติใหม่ของข้าพเจ้าในพระคริสต์ ข้าพเจ้าแตกต่างจากโลกนี้ พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ในข้าพเจ้า ในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:1-2; ยอห์น 11:24-26


Comments are closed