อาทิตย์ ที่ 27 เมษายน 2014

ชีวิตใหม่แห่งสง่าราศีและความยอดเยี่ยม
A New Life Of Glory And Excellence

“ข้าพเจ้าจะบอกถึงพระดำรัสของพระเจ้า พระองค์รับสั่งกับข้าพเจ้าว่า “เจ้าเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่เจ้าแล้ว” (สดุดี 2:7)

    1 เปโตร 2:9 กล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” การอ่านตามตัวอักษรในข้อนี้จะให้ความเข้าใจของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ว่าเป็นผู้ที่ถูกเรียกออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า หมายความว่าเขามีอดีตของความมืด แต่อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่ความจริง เพราะว่าผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์นั้น ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นจึงไม่มีอดีต

แนวความคิดของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ว่ามีอดีตนั้นเป็นสิ่งที่เป็นที่คุ้นเคยกันดีท่ามกลางคริสเตียน ผู้ที่มองดูมันจากจุดยืนของ “ครั้งหนึ่ง ฉันเคยเป็นคนบาป และเดี๋ยวนี้ฉันเป็นธรรมิกชนแล้ว ครั้งหนึ่งฉันเคยอยู่ภายใต้อำนาจของซาตาน แต่เดี๋ยวนี้ฉันเป็นอิสระแล้วในการรับใช้พระเจ้า” อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเติบโตขึ้นในความรู้แห่งพระคำของพระเจ้า คุณจะค้นพบว่าเมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณไม่ได้ถูกนำออกจากมือของซาตานและวางไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า คุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ คุณไม่ใช่คนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในความมืด คนนั้นได้ตายไปแล้วกับพระคริสต์ คุณได้บังเกิดเข้าสู่แสงสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์

สังเกตข้อพระคัมภีร์ตอนต้นให้ดี สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “เจ้าเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ทำให้เจ้ากลับมีชีวิตอีกครั้ง” ไม่ใช่! แต่กล่าวว่า “เจ้าเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่เจ้าแล้ว” หมายความว่า “…วันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่ท่าน” ไม่ใช่การต่อเนื่องจากชีวิตเก่า เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ พระองค์ตายในวิญญาณ และนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงถูกเรียกว่าเป็นผู้แรกที่ฟื้นขึ้นจากความตาย (วิวรณ์ 1:5) ไม่ใช่คนแรกที่ถูกทำให้เป็นขึ้นจากความตาย

อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ใน 2 โครินธ์ 5:17 ว่า “…ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว” โดยการบังเกิดใหม่ คุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ เป็นสายพันธุ์ใหม่ ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ และถูกนำเข้าสู่ความสดใหม่ของชีวิต “เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:4) ไม่น่าแปลกที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ในโคโลสี 3:10 ว่า “…สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้าง ให้รู้จักพระเจ้า”

ชีวิตในคุณอยู่สูงกว่าโลกฝ่ายร่างกาย เป็นชีวิตของพระคริสต์ ชีวิตที่เหนือกว่าโลกนี้ เป็นชีวิตแห่งความสำเร็จ สง่าราศี และความยอดเยี่ยม จงเดินในความตระหนักรู้นี้ในวันนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ ข้าพเจ้าได้ทิ้งชีวิตเก่าพร้อมทั้งการกระทำเก่า และรับเอาชีวิตใหม่คือผู้ที่ถูกเปลี่ยนใหม่ในความรู้ตามพระฉายของพระเจ้า ดังนั้นชีวิตของข้าพเจ้าเป็นชีวิตแห่งความสำเร็จ สง่าราศี และความยอดเยี่ยม ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้วิญญาณของข้าพระองค์เข้าใจเพื่อรู้และดำเนินชีวิตในความยิ่งใหญ่อันไม่จำกัดแห่งฤทธิ์เดชของพระองค์ในข้าพระองค์!

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:10


Comments are closed