อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013

ชีวิตใหม่ทั้งหมด!
A New Life Altogether!

“เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:4)

ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น อาจารย์เปาโลได้ใช้รูปประโยคพิเศษเพื่อเน้นย้ำถึงความจริงว่าผู้ที่ถูกสร้างใหม่ คนที่บังเกิดใหม่ ได้รับ “ชีวิตใหม่” นี่ไม่ได้กำลังกล่าวถึงชีวิตเก่าได้รับการฟื้นฟู ทำใหม่ เปลี่ยนรูปร่างหรือตกแต่งใหม่ แต่อธิบายถึงคุณสมบัติใหม่ของชีวิต เป็นชีวิตอีกแบบหนึ่ง คือชีวิตแบบพระเจ้า เป็นการแสดงออกที่อธิบายการแทนที่ชีวิตเก่า (จากคุณพ่อคุณแม่ของคุณฝ่ายโลกนี้) ด้วยชีวิตในพระคริสต์ เป็นชีวิตใหม่ทั้งหมด!
เมื่อตอนที่คุณบังเกิดใหม่นั้น ชีวิตธรรมชาติของคุณไม่ได้หยุดไปชั่วคราว แต่ได้ถูกแทนที่ด้วยชีวิตของพระเจ้า ไม่มีใครที่สามารถกล่าวว่าตนเองเป็นคริสเตียนจนกว่าจะแทนที่ชีวิตเก่าซึ่งเกิดจากพ่อแม่ในโลกนี้ ด้วยชีวิตใหม่ของพระเจ้าก่อน นี่คือเหตุผลที่เราสามารถมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติในโลกนี้ (ยอห์น 10:35) เพราะว่าในการบังเกิดจากพระเจ้านั้น เรามีชีวิตของพระองค์ภายในเรา นี่คือคริสเตียนที่แท้จริง
2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” ในการเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่นั้นไม่ใช่แค่การกล่าวถึงชีวิตใหม่ในรูปแบบของเวลา เพราะชีวิตพึ่งจะเริ่มต้น มันหมายถึงชีวิตใหม่ในรูปของคุณภาพและรูปแบบ! คุณเป็นมนุษย์ในรูปแบบใหม่
ตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ คุณก็ได้ตายกับพระองค์ เมื่อพระองค์ถูกฝัง คุณก็ถูกฝังร่วมกับพระองค์ และเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมา คุณก็เป็นขึ้นมาร่วมกับพระองค์เข้าสู่ชีวิตใหม่ คุณได้ถูกเรียกเข้าสู่ชีวิตใหม่ของความสำเร็จ พระสิริ และความยอดเยี่ยม จงเดินในความประจักษ์แจ้งนี้ในวันนี้!

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการอัศจรรย์อย่างมากของการถูกสร้างใหม่ ชีวิตใหม่นี้ในข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เป็นเมล็ดที่ไม่มีวันพ่ายแพ้ ไม่อยู่ภายใต้ความเจ็บป่วย ความพ่ายแพ้ หรือความล้มเหลว ข้าพระองค์เป็นความสำเร็จและผู้ชนะที่แท้จริงในชีวิต ดังนั้นข้าพระองค์ครอบครองและใช้สิทธิอำนาจเหนือทุกสถานการณ์ในชีวิต ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:17; 1 ยอห์น 5:11-12


Comments are closed