อังคาร ที่ 9 มกราคม 2018
ชีวิตใหม่ทั้งหมด
An Entirely New Life

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

   คำว่า “บังเกิดใหม่” ไม่ใช่ประโยคเชยๆ ในศาสนาเท่านั้น ซึ่งมีความหมายว่าการผลัดใบใหม่ เมื่อคุณถามคริสเตียนบางคนว่าพวกเขารู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาบังเกิดใหม่แล้ว บางคนอาจตอบว่า “ฉันรู้ว่าฉันบังเกิดใหม่แล้ว เพราะว่าสิ่งที่ฉันเคยทำ ฉันไม่ได้ทำมันอีกแล้ว ฉันเปลี่ยนทางของฉันแล้ว และตอนนี้ฉันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป” การบังเกิดใหม่เป็นอะไรที่มากกว่านั้น สิ่งที่คุณได้รับเมื่อคุณบังเกิดใหม่คือชีวิตใหม่ทั้งหมด ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “สิ่งที่ฉันเคยทำ ฉันไม่ทำอีกแล้ว” เพราะว่าคนที่เคยทำสิ่งเหล่านั้นตายไปแล้ว เขาไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไป

เมื่อคุณต้อนรับพระคริสต์เข้าสู่ชีวิตของคุณ บางสิ่งเกิดขึ้นจริงๆ วิญญาณของคุณได้รับการสร้างใหม่ คุณได้บังเกิดจากพระคำของพระเจ้า และจากพระวิญญาณของพระเจ้า ตอนนี้คุณมีชีวิต ธรรมชาติ และลักษณะของพระเจ้า และเมื่อมนุษย์มีชีวิต ธรรมชาติ และลักษณะของพระเจ้า เขาสามารถดำเนินชีวิตเหมือนอย่างพระเจ้าได้เท่านั้น ดังนั้นการบังเกิดใหม่จึงมีความหมายที่แท้จริงว่าได้รับธรรมชาติของพระเจ้า ร่วมส่วนในสภาพของพระเจ้า

โรม 6:6 กล่าวว่า “เรารู้แล้วว่า คนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป” ชีวิตเก่าหรือธรรมชาติเก่าของคุณไม่ได้ถูกหยุดลงเท่านั้น แต่ได้ตายไปแล้ว คุณได้กลายเป็นคนใหม่ เป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ที่ไม่เคยมีอยู่มาก่อน เป็นคนที่ไม่มีอดีต ต่อพระพักตร์พระเจ้านั้น ทุกสิ่งที่คุณเคยเป็นก่อนที่คุณจะบังเกิดใหม่ และทุกสิ่งที่คุณทำก่อนที่คุณบังเกิดใหม่นั้นไม่มีบันทึกไว้ นี่ไม่ใช่พระสัญญา แต่เป็นถ้อยคำความจริงในพระคำ

ถ้าคุณไม่ทราบในสิ่งนี้ คุณอาจกำลังต่อสู้กับอดีตของคุณ หรือกับความบาปที่คุณเคยทำก่อนที่คุณจะบังเกิดใหม่ สิ่งนี้อาจทำให้คุณไม่เกิดผลในสิ่งต่างๆ ของพระเจ้า ไม่ใช่ คุณไม่ได้เป็นคนบาป คุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ เพราะว่าคุณบังเกิดใหม่แล้ว 2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์”

เกิดในความรู้ถึงความชอบธรรมของคุณ และชีวิตใหม่ในพระคริสต์ “เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:4)

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ และฤทธิ์เดชที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นในสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในพระคำ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตใหม่ เกิดในพระสิริของพระองค์ และในการครอบครองของพระวิญญาณ เพราะว่าข้าพระองค์บังเกิดใหม่แล้ว ข้อจำกัดและความท้ายทายในอดีต ปัญหา ความเจ็บปวดและโรคร้ายสูญไปแล้ว และตอนนี้ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในชัยชนะ ความชอบธรรม สันติสุข และความยินดีเสมอไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:9; 2 โครินธ์ 5:21


Comments are closed