อาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2018
ชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นที่การคืนพระชนม์
Your New Life Started With The Resurrection

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

     การทรงสร้างใหม่ไม่ได้มาจากกางเขน แต่มาจากการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ คุณตายร่วมกับพระองค์ เมื่อพระองค์ถูกฝัง คุณก็ถูกฝังกับพระองค์ เมื่อพระองค์ฟื้นคืนพระชนม์ คุณก็ฟื้นขึ้นมากับพระองค์ เป็นคนใหม่ เป็นคนพันธุ์ใหม่

โรม 6:4 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” ชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นที่การคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ชีวิตเก่าถูกแทนที่ด้วยชีวิตใหม่ ชีวิตอย่างพระเจ้า

ให้เข้าใจว่าไม่มีความเกี่ยวพันระหว่างชีวิตที่ถูกสร้างใหม่กับอดีตของคุณ แท้จริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าอดีตไม่มีอีกต่อไป 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” เลิกที่จะตัดสินหรือยกย่องตัวเองบนพื้นฐานของชีวิตในอดีต อดีตของคุณถูกตรึงที่กางเขนแล้ว

ใน โรม 7:6 อ.เปาโลได้เน้นการตัดขาดจากอดีตและตัวเก่าของเรา หนุนใจให้เรารับใช้พระเจ้าด้วยวิญญาณใหม่ “แต่เดี๋ยวนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญัติ คือได้ตายจากธรรมบัญญัติที่เคยผูกมัดเราไว้ เพื่อจะได้เป็นทาสแบบใหม่ตามพระวิญญาณ ไม่ใช่แบบเก่าตามตัวอักษร” ท่านยังกล่าวอีกในโคโลสี 3:10 “และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้าง เพื่อให้รู้จักพระเจ้า”

วันนี้ สิ่งที่ถือว่าสำคัญสำหรับพระเจ้าคือคุณได้บังเกิดใหม่ และเป็นผู้ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ (กาลาเทีย 6:15) เดี๋ยวนี้คุณอยู่ในกลุ่มของพระองค์ มีชีวิตของพระเจ้า เป็นผู้ร่วมในธรรมชาติของพระเจ้า (2 เปโตร 1:4) คุณถูกทำให้มีชีวิตในพระคริสต์ ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     สาธุการแด่พระเจ้าข้าพระองค์มีชีวิตที่ไม่เสื่อมสลายของพระคริสต์อยู่ในวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีชีวิตของพระเจ้า ครอบครองในชีวิตโดยพระคุณผ่านทางความชอบธรรม ข้าพระองค์ดำเนินในความจริงของชีวิตใหม่แห่งความชอบธรรมที่ได้รับในพระคริสต์ ดังนั้นข้าพระองค์เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต ข้าพระองค์มีชัยเหนือซาตานและโลก ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 43:18-19; ยากอบ 1:18


Comments are closed