พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

(2 โครินธ์ 5:21)

เมื่อมนุษย์ได้รับพระคริสต์ เขาได้รับชีวิตใหม่ เขาเป็นเหมือนคนที่ไม่เคยมีชีวิตมาก่อน นั่นคือคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ ชีวิตใหม่นี้คือชีวิตแห่งความชอบธรรม เหนือกว่าความบาป มาร ความตาย และนรก ชีวิตใหม่นี้คือเหตุผลที่คุณสามารถดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมได้

เหตุผลที่มนุษย์ทำบาปก็เพราะพวกเขามีธรรมชาติบาป ธรรมชาตินั้นถูกแทนที่ด้วยธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อมนุษย์บังเกิดใหม่

มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวคุณเมื่อคุณบังเกิดใหม่ แต่เป็นการแทนที่หรือการทดแทนชีวิตและธรรมชาติบาปด้วยชีวิตแห่งความชอบธรรม คริสเตียนที่แท้จริงไม่ใช่การรวมหรือการถ่ายเทของธรรมชาติอื่น แต่เป็นการทรงสร้างวิญญาณมนุษย์ใหม่อย่างแท้จริงโดยพระเจ้า คุณได้มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าผ่านทางการบังเกิดใหม่ ดังนั้นจึงเป็นธรรมชาติที่คุณจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและทำให้น้ำพระทัยของพระบิดาสำเร็จ

ศาสนาสอนว่าถ้ามนุษย์จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง พระเจ้าก็จะทรงถือว่าเขาเป็นคนชอบธรรม แต่นั่นเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน ไม่มีใครสามารถดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมได้จนกว่าเขาจะถูกทำให้ชอบธรรมโดยพระเจ้าก่อน ความชอบธรรมของพระเจ้าในวิญญาณของคุณคือสิ่งที่ทำให้ความสามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้ ดังนั้นในความเป็นคริสเตียน สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำคือการทำให้คุณชอบธรรมก่อนที่พระองค์จะคาดหวังว่าคุณจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง พระคัมภีร์กล่าวว่า​พระ​เยซู ​ผู้​ทรง​ถูก​มอบ​ให้​ถึง​ความ​ตาย เพราะ​การ​ล่วง​ละเมิด​ของ​เรา และ​ผู้​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​เป็น​ขึ้น​มาเพื่อ​ความ​ชอบ​ธรรมของเรา (โรม 4:25) ความชอบธรรมหมายถึงการได้รับการป่าวประกาศว่าชอบธรรม สาธุการแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันเกิดจากพระเจ้าและมีธรรมชาติของความชอบธรรมของพระองค์ในวิญญาณของฉัน ฉันเป็นเหมือนกับที่พระเยซูทรงเป็นในพระสิริและความชอบธรรมในโลกนี้ ฉันได้บังเกิดใหม่เข้าสู่ชีวิตใหม่ ฉันเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ได้รับการทรงเรียกให้เข้าส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม

โรม 8:1-4


Comments are closed