พุธ ที่ 7 มีนาคม 2018
ชีวิตในพระคำ
Life In The Word

“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน”(กิจการ 20:32)

   พระคำของพระเจ้าไม่เพียงแต่ให้ชีวิต แต่เป็นชีวิต พระเยซูตรัสว่า “พระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิต เนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไร ถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต” (ยอห์น 6:63) เมื่อคุณกำลังศึกษาหรือกำลังฟังพระคำ ชีวิตได้ถูกใส่เข้ามาในวิญญาณของคุณ หรือวิญญาณของคุณกำลังได้รับการสร้างขึ้น มีเพียงพระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำสิ่งนี้ได้

ไม่สำคัญว่าคุณกำลังจะเผชิญกับอะไร ทุกสิ่งที่คุณต้องการคือพระคำของพระเจ้า เพราะว่าฤทธิ์เดชทั้งหมดของพระเจ้าอยู่ในพระคำของพระองค์ ฮีบรู 4:12 “เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ…” นั่นคือเหตุผลที่พระคำสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิต เพราะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นชีวิต

ไม่สำคัญว่ามีคนบอกว่าคุณไม่สามารถมีลูกได้ ด้วยพระคำ ครรภ์ของคุณจะกลับมีชีวิตอีกครั้ง! ไม่สำคัญว่าจะมีคนบอกคุณว่าคุณไม่สามารถเดินได้อีก เนื่องจากเป็นอัมพาต พระคำจะให้ชีวิตแก่ขาของคุณ! คุณอาจกล่าวว่า “ง่ายขนาดนั้นเลยหรือ?” ใช่ ง่ายขนาดนั้น! ตราบใดที่คุณสรุปในใจของคุณว่าพระคำไม่มีทางล้มเหลว และคุณยึดความเชื่ออยู่ที่พระคำ สิ่งผิดปกติทั้งหมดในร่างกายของคุณก็จะถูกขจัดออกไป

จำสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ว่า “…ถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต” (ยอห์น 6:63) และเราเป็นเหมือนอย่างพระองค์ พระคำกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) เมื่อพระเยซูตรัสกับขาที่ง่อยอยู่ ขานั้นก็งอกออกมา เมื่อพระองค์ตรัสกับศพ ศพนั้นก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระวาทะที่มีชีวิต ถ้อยคำของพระองค์ประทานชีวิต และเราเป็นเหมือนพระองค์

พระคำกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่” (1 เปโตร 1:23) พระคำให้กำเนิดกับเรา ดังนั้นจึงทำให้เราเป็นพระคำที่มีชีวิต เหมือนกับพระเยซู ไม่น่าแปลกใจที่เปาโลได้เรียกเราใน 2 โครินธ์ 3:3 ว่าจดหมายของพระคริสต์ให้ชีวิตกับสถานการณ์ตายและสิ้นหวังด้วยถ้อยคำของคุณ

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ สำหรับผลของพระคำในชีวิตของข้าพระองค์! ข้าพระองค์บังเกิดจากพระคำของพระองค์ พระคำของพระองค์เป็นชีวิตของข้าพระองค์ และโดยผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ข้าพระองค์ส่งต่อชีวิต ข้าพระองค์แจกจ่ายพระคุณของพระองค์และความดีของพระองค์ทุกหนแห่ง ในนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:20-22; 2 โครินธ์ 3:6; 1 เปโตร 1:23


Comments are closed