ศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2017
ชีวิตแห่งชัยชนะ
The Life Of Victory
“สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ประทานชัยชนะแก่เรา โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 15:57)

     เมื่อพระเจ้าทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตาย คุณก็ได้เป็นขึ้นมาจากความตายร่วมกับพระองค์ ตอนนี้คุณได้นั่งอยู่กับพระองค์ “สูงส่งเหนือกว่าทุกภูตผีที่ครอบครอง ทุกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกภูตผีที่มีฤทธิ์เดชและทุกภูตผีที่ปกครอง และเหนือกว่านามทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึง ไม่เพียงในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย” (เอเฟซัส 1:21)

ไม่สำคัญว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ คุณมีชัยชนะอย่างเหลือล้น คุณคือความสำเร็จ พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บป่วย โรคร้าย ความล้มเหลว และความตาย เป็นชีวิตแห่งสันติสุข กำลัง สุขภาพ และความรุ่งเรือง เป็นชีวิตแห่งชัยชนะความรู้ในความจริงนี้ควรจะเป็นที่ประจักษ์ในวิธีที่คุณพูด เดิน หรือทำสิ่งต่างๆ อย่าขอพระเจ้าให้ประทานสันติสุข กำลัง สุขภาพ ความรุ่งเรือง หรือทำให้คุณเป็นความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้และมากกว่านี้อยู่ในชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่คุณมีในพระคริสต์ ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างให้คุณเห็น

อันดับแรก พระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์น 14:27 “เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่าน…” นั่นหมายความว่าพระองค์ได้กลายเป็นสันติสุขของคุณ อันดับที่สอง สดุดี 27:1 กล่าวว่า “…พระยาเวห์ทรงป็นความสว่างและความรอดของข้าพจ้า…” อันดับที่สาม พระองค์ได้ทำให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงและเข้มแข็ง อิสยาห์ 33:24 กล่าวว่า “ไม่มีชาวเมืองคนไหนจะพูดว่า “ข้าป่วยอยู่”…”

นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงประทานความรุ่งเรืองให้แก่คุณ 1 โครินธ์ 3:21 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้น อย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวด เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” และในฟีลิปปี 4:19 บอกเราว่า “และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” นั่นหมายความว่าไม่มีความขาดแคลนในชีวิตของคุณ เพราะว่าพระเจ้าทรงประทานทุกสิ่งที่คุณต้องการ สดุดี 1:3 อธิบายว่าคุณเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งออกผลตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล และทุกสิ่งที่คุณทำก็จำเริญขึ้น ช่างเป็นพระพรที่ดีอะไรเช่นนี้!ตอนนี้ เมื่อคุณได้บังเกิดใหม่แล้ว คุณเป็นผลแห่งความสำเร็จ คุณเป็นส่วนหนึ่งในแผ่นดินของพระเจ้า ชีวิตในโลกของพระองค์คือที่ซึ่งคุณครอบครองร่วมกับพระคริสต์
คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในพระคริสต์! ข้าพระองค์เดินในความชอบธรรม และครอบครองเหนือมารร้าย ความเจ็บป่วย และสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:17; 2 โครินธ์ 2:14


Comments are closed