อังคาร ที่ 11 เมษายน 2017
ชีวิตแห่งความเชื่อ
The Life Of Faith

“แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6)

    คริสเตียนทุกคนมีความเชื่อ พระคำกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน” (โรม 12:3) “ขอกล่าวแก่ท่านทุกคน” หมายถึงเราทุกคนที่อยู่ในบ้านของพระเจ้า พระเจ้าได้เตรียม “ขนาดความเชื่อ” ไว้ให้เรา ซึ่งมีความหมายว่าเราทุกคนมีขนาดความเชื่อเดียวกันเมื่อเราได้รับความรอด

ถ้าคริสเตียนคนหนึ่งพูดว่า “ฉันรู้ว่าทำไมชีวิตของฉันถึงมีทั้งขึ้นและลง นั่นก็เพราะว่าฉันไม่มีความเชื่อ” นั่นก็จะไม่ใช่ความจริง เพราะว่าโดยปราศจากความเชื่อแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับความรอด เมื่อคุณได้ยินข่าวประเสริฐ นั่นมาพร้อมกับความเชื่อ และเมื่อคุณแสดงออกถึงความเชื่อ ความเชื่อก็จะเข้ามาในวิญญาณของคุณ เพื่อใช้สำหรับการเดินทางที่เหลือในชีวิตคริสเตียนของคุณ โดยการใช้ความเชื่อนั้น คุณจะทำให้มันแข็งแรงขึ้น และโดยการได้ยินพระคำของพระเจ้ามากขึ้น คุณก็เพิ่มขนาดความเชื่อของคุณ

พระเยซูผ่านทางคำสอนและคำอุปมาของพระองค์ ได้เปิดเผยความเชื่อที่เป็นวิถีชีวิต ไม่ใช่บางสิ่งที่ทำครั้งหรือสองครั้ง แต่ทุกเวลา ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังวิถีชีวิตของความเชื่อโดยการมีความเข้าใจที่สมบูรณ์ในข้อความของพระองค์ ยกตัวอย่างเช่นในมาระโก 9:23 พระองค์ตรัสว่า “…‘ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ? ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” พระองค์ไม่ได้กล่าวเช่นนั้นเพราะปัญหาบางอย่างในวันหนึ่งๆ พระองค์ต้องการให้คุณมีความคิดว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ คุณสามารถทำได้ทุกสิ่ง ทำสำเร็จได้ทุกสิ่ง!

มีแนวความคิดของความเป็นไปได้และชัยชนะเท่านั้น นิมิต ความคิด เป้าหมาย หรือความฝันนั้นเป็นไปได้! ให้ความคิดของคุณอยู่บนพระคำ เติมเชื้อความเชื่อของคุณและทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ คุณเป็นผู้เชื่อ และทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคุณ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ความเชื่อของพระเจ้าเต็มล้นในวิญญาณของข้าพเจ้า แม้ในขณะนี้! ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นชีวิตแห่งการอัศจรรย์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะว่าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในพระคำ และโดยพระคำ มีชัยชนะเหนือสถานการณ์ และชนะเสมอ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพเจ้า เพราะว่าความเชื่อของข้าพเจ้าคือชัยชนะมีชัยเหนือโลกนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 21:21; 2 โครินธ์ 5:7; ฮีบรู 11:1-3


Comments are closed