อาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2015

ชีวิตแห่งความเชื่อของผู้เชื่อ
The Faith-life Of The Believer

“เพราะเราดำเนินโดยความเชื่อ มิใช่ตามที่ตามองเห็น” (2 โครินธ์ 5:7)

    ศาสนาคริสต์เป็นชีวิตแห่งความเชื่อ ทุกสิ่งที่คริสเตียนคนหนึ่งทำจะต้องทำโดยความเชื่อเพื่อให้เป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้า โรม 14:23 กล่าวว่า “…เพราะการกระทำใดๆ ที่มิได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิ้น” โรม 1:17 บอกเราว่า “…คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ” ดังนั้นความเชื่อเป็นการตระหนักในวิถีชีวิตของผู้เชื่อ พระคำของพระเจ้าสอนเราว่าความเชื่อคือชัยชนะที่มีเหนือโลกนี้ (1 ยอห์น 5:4) มีระบบในโลกนี้ที่มีการทดสอบ การทดลอง และการล่อลวงที่เราจะต้องเอาชนะในทุกๆวัน และความเชื่อของเราคือสิ่งที่จะรับประกันชัยชนะของเรา

ผ่านการศึกษาและการภาวนาพระคำ ความเชื่อของคุณจะเติบโตและคงอยู่ได้ ดังนั้นจุดสนใจของคุณจะต้องอยู่บนพระคำของพระเจ้า และไม่ใช่บนสถานการณ์ ปฏิเสธที่จะหวั่นไหวโดยความรู้สึกของคุณ หรือประสาทสัมผัสที่บอกคุณ มนุษย์กลายเป็นทาสต่อความรู้สึกของพวกเขาผ่านทางความบาปของอาดัม วิญญาณของมนุษย์จึงตกอยู่ภายใต้ความรู้สึกของพวกเขา โรม 8:8 บอกเราว่าคนเหล่านั้นที่ถูกควบคุมโดยความรู้สึกของพวกเขา คือเนื้อหนัง ไม่สามารถเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้ แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ในข้อเก้ากล่าวว่า “ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆ แล้ว ท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนัง แต่อยู่ใต้พระวิญญาณ…”

ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณบังเกิดจากพระวิญญาณและจึงต้องเดินในพระวิญญาณ นั่นหมายความว่าดำเนินในพระคำ มองเห็นจากมุมมองของพระเจ้าเท่านั้น สายตาของคุณที่มองดูชีวิตควรจะมาจากจุดยืนของความเชื่อ จุดยืนของพระคำ มนุษย์สามารถเดินโดยความเชื่อหรือไม่ก็เดินโดยความรู้สึก พระคัมภีร์กล่าวว่า “หมายความว่าคนที่เป็นบุตรของพระเจ้านั้นมิใช่บุตรทางเนื้อหนัง แต่บุตรตามพระสัญญา จึงจะถือว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายได้” (โรม 9:8) บุตรของเนื้อหนังคือคนเหล่านั้นที่ถูกปกครองและครอบครองโดยความรู้สึกของพวกเขา แทนที่จะเดินโดยความเชื่อ พวกเขาถูกควบคุมโดยสิ่งที่พวกเขาสามารถเห็น ได้ยิน สัมผัส รับรส หรือได้กลิ่น

พระคัมภีร์กล่าวว่าเรา “…เราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:18) คุณจะต้องดำเนินชีวิตในฐานะชายหรือหญิงแห่งความเชื่อในทุกวัน โดยไม่สนใจสถานการณ์ชั่วคราว และจดจ่อที่ความจริงที่ถาวรนิรันดร์ของอาณาจักรแห่งแผ่นดินสวรรค์ของเรา จำไว้ว่าโดยปราศจากความเชื่อแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นที่พอพระทัยพระองค์ (ฮีบรู 11:6)

คำอธิษฐาน
    ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะให้ความรู้สึกของข้าพเจ้ากำหนดสถานการณ์ในชีวิตของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าเลือกที่จะถูกควบคุมโดยพระวิญญาณ ได้รับการทรงนำโดยพระองค์และเคลื่อนไปโดยพระคำ ซึ่งข้าพเจ้าใช้ในการดำเนินชีวิต ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:12-14; 1 ยอห์น 5:4


Comments are closed