อังคารที่ 6 สิงหาคม 2013

ชีวิตแห่งการพักผ่อน
A Life Of Rest

“เพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้ว ก็ได้พักงานของตน เหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์” (ฮีบรู 4:10)

    เมื่อคุณเรียนรู้จักเรื่องราวของการทรงสร้างในปฐมกาลบทที่หนึ่ง คุณจะพบว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในวันที่หก ตามพระฉายของพระองค์ หลังจากที่พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งแล้ว ด้วยความพึงพอใจ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงพักผ่อนจากการงานทั้งหมดของพระองค์ในวันที่เจ็ด “วันที่เจ็ด พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงกระทำมานั้น ในวันที่เจ็ดนั้นก็ทรงพัก..” (ปฐมกาล 2:2)

เมื่อพระองค์ทรงเสร็จจากการสร้างมนุษย์ ทุกสิ่งก็พร้อม วันแรกของมนุษย์ในโลกนี้คือวันพักผ่อนของพระเจ้า อาดัมไม่ได้พบพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ เขาพบพระเจ้ากำลังพักผ่อน มันไม่ใช่ว่าพระเจ้าพักผ่อนเพื่ออาดัมจะสามารถทำงานที่เหลือให้เสร็จ ไม่ใช่ พระเจ้าได้เสร็จงานทั้งหมดก่อนที่พระองค์จะสร้างอาดัมขึ้น อาดัมเกิดขึ้นมาสู่การพักผ่อน นี่คือวัตถุประสงค์ของพระเจ้าและความตั้งใจของพระองค์สำหรับมนุษย์ตั้งแต่แรกเริ่ม มนุษย์ควรที่จะดำเนินชีวิตจากตำแหน่งของการพักผ่อน เป็นอิสระจากการดิ้นรน ความเครียด ปัญหาและความยากลำบาก ไม่น่าแปลกใจที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในฟิลิปปี 4:6 “อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดเลย” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือไม่มีความกังวลนั่นเอง

ถ้าคุณพบว่าตัวเองกับต่อสู้ดิ้นรนในชีวิต ถึงแม้ว่าคุณได้บังเกิดใหม่แล้วก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ พระเจ้าทรงสร้างคุณเพื่อความเพลิดเพลินของพระองค์ นั่นหมายความว่าพระองค์ได้สร้างคุณเพื่อที่พระองค์จะพึงพอใจ และมีความสุขเกี่ยวกับคุณ นั่นคือเหตุผลที่ทำไมพระองค์จึงทรงประทานสิ่งต่างๆทั้งหมดเพื่อให้คุณชื่นชม (1 ทิโมธี 6:17) 2 เปโตร 1:3 บอกเราว่าพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งแก่คุณที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและพระลักษณะของพระเจ้า พูดอีกนัยหนึ่งคือทั้งสิ่งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวัตถุ คุณไม่ขาดสิ่งใดเลย เพราะว่าพระองค์ได้ทรงประทานทุกสิ่งแก่คุณแล้ว!

คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทนทุกข์ ชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คุณเป็นชีวิตแห่งพระคุณ พระสิริ การครอบครอง สันติสุข และความชอบธรรมซึ่งเหนือธรรมชาติ เป็นชีวิตที่ไม่ธรรมดาแห่งความสำเร็จ จากตำแหน่งของการพักผ่อน ถ้าที่ผ่านมาคุณต้องดิ้นรนต่อสู้ในชีวิต จงรับเอาการพักผ่อนของพระเจ้า แอกของพระองค์อยู่เหนือคุณ เพราะแอกของพระองค์ก็เบา และภาระของพระองค์ก็เหมาะ และคุณจะพบกับการพักผ่อนสำหรับจิตวิญญาณของคุณ (มัทธิว 11:28-29)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงสร้างข้าพระองค์เพื่อความเพลิดเพลินของพระองค์ และประทานชีวิตแห่งความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาแก่ข้าพระองค์จากตำแหน่งของการพักผ่อน ข้าพระองค์ดำเนินในวันนี้ด้วยความสุข ในความชอบธรรม การครอบครอง และฤทธิ์เดช โดยรู้ว่าพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการสำหรับชีวิตและสำหรับพระลักษณะของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 4:3; มัทธิว 6:25-26


Comments are closed