เสาร์ ที่ 22 กันยายน 2018
ชีวิตแห่งการพักผ่อนที่สมบูรณ์
A LIFE OF ABSOLUTE REST

“จงเอาแอกของเราแบกไว้… ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (มัทธิว 11:29-30)

   ชีวิตที่เราได้รับจากพระคริสต์เป็นชีวิตที่เราไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่ออะไรเลย นี่เป็นชีวิตแห่งการพักผ่อน ชีวิตแห่งสันติสุขในความเจริญรุ่งเรือง อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นอีกครั้ง ในตอนนี้พระเยซูเจ้าได้ชี้ว่าจริง ๆ แล้วชีวิตที่เหมือนพระคริสต์เป็นชีวิตที่ปราศจากความเครียดและง่าย

คำแนะนำและความรับผิดชอบที่พระองค์ทรงประทานให้แก่คุณนั้นไม่ได้เป็นภาระเลย 1 ยอห์น 5:3 กล่าวว่า พระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกินไป พระองค์ไม่เคยขอให้คุณทำสิ่งที่เหนือความสามารถของคุณ ทั้งหมดที่พระองค์ขอก็คือให้คุณปฏิบัติตามพระวจนะ

จงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ พระองค์ไม่ได้สั่งให้เราทำอะไรเพื่อให้เราได้รับการยกบาป บาปทั้งหมดที่คุณได้ทำได้ถูกลบล้างออกไปอย่างอัตโนมัติโดยการเสียสละของพระเยซูคริสต์ เอเฟซัส 2:4-5 กล่าวว่า “แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด พระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ (พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ)” ต่อมาในข้อ 8 และ 9 พระคัมภีร์กล่าวต่อไปว่า “…ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้”
(เอเฟซัส 2:9)

เราเคยตายในความบาป ทั้งหมดที่เราต้องทำก็คือยอมรับความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซู และเชื่อในหัวใจของเราว่าพระเจ้าได้ทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย และเราก็กลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ (โรม 10:9) เราก็ชอบธรรมในทันที และได้ถูกย้ายเข้าไปสู่เสรีภาพที่เปี่ยมด้วยพระสิริแห่งบุตรของพระเจ้า ซึ่งครอบครองเหนือซาตานและพวกพ้องแห่งความมืดของมัน

ถ้าการได้รับความรอดและการมีชีวิตนิรันดร์ในวิญญาณของคุณเป็นสิ่งที่เรียบง่าย คุณก็ต้องยอมรับด้วยว่าชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นด้วย ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือพูดว่า “ใช่” ต่อพระวจนะ รับและถือครองการจัดเตรียมที่อัศจรรย์ทุกอย่างของข่าวประเสริฐ ซึ่งก็คือสุขภาพของพระเจ้า, การสงวนรักษา, สันติสุข, การบำบัดปลดปล่อย, ความปลอดภัย, สวัสดิภาพ, ชัยชนะ, ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมด! สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและสิ่งที่มากกว่านี้เป็นของคุณในพระคริสต์ในเวลานี้ คุณแค่จำเป็นต้องรับรู้และกล่าวยืนยันตามนั้น และสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงทำให้ฉันมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ร่วมส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่าง องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทำให้ชีวิตของฉันง่าย, เปี่ยมด้วยพระสิริ และน่าตื่นเต้น พระองค์ทรงรับผิดชอบครอบครัว, สุขภาพ, การเงิน และทุกสิ่งในชีวิตของฉัน ดังนั้นฉันจึงดำเนินชีวิตในการพักผ่อน, สันติสุข และความชื่นชมยินดีที่สมบูรณ์ในวันนี้และตลอดไป ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม สดุดี 84:5; สุภาษิต 3:5


Comments are closed