ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2017
ชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า
The Life And Nature Of God
“เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:23)

     ชีวิตนิรันดร์คือชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า เป็นชีวิตที่อยู่เหนือทุกสิ่ง ซึ่งเรามีในพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ประทานชีวิตของพระองค์แก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตและเดินในความชอบธรรม พระสิริ และพระคุณของพระองค์ แต่จนกว่าจะบังเกิดใหม่ คนนั้นจะไม่สามารถได้รับชีวิตนิรันดร์ ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนก็ตาม มีคนที่พยายามในการทำให้พระเจ้าพอพระทัย พวกเขาพยายามที่จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง แต่ไม่รู้วิธีที่จะทำสิ่งนั้น คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้จนกว่าคุณจะได้รับชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตของคุณ

การเป็นคริสเตียนที่แท้จริงคือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า การที่ชีวิตมนุษย์ของคุณได้รับการแทนที่ด้วยชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า จนกว่าคุณจะมีชีวิตของพระองค์ภายในคุณ คุณจะไม่สามารถดำเนินชีวิตนั้นได้ พระเยซูได้ตรัสกับนิโคเดมัส ผู้ปกครองชาวยิว พระองค์ตรัสว่า “…ถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ คนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่” (ยอห์น 3:5-7) การบังเกิดใหม่นั้นคือการมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในวิญญาณของคุณ ที่คุณจะมีชีวิตต่อพระเจ้า คุณได้บังเกิดเข้าสู่ความเป็นพระบิดาของพระเจ้า และพระองค์ได้เข้ามาอยู่ในใจของคุณ

นี่ไม่ใช่บางสิ่งที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มา แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อคุณบังเกิดใหม่ ชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าถูกใส่ไว้ในวิญญาณของคุณเพื่อทำให้คุณสามารถมีชีวิตที่ถูกต้องและทำให้เกิดผลแห่งความชอบธรรม ชีวิตของคุณจะกลายเป็นการสำแดงความดี พระสิริ พระคุณ และความรักของพระเจ้าเมื่อคุณมีและตระหนักถึงชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ที่อยู่ภายในคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีแก่ข้าพระองค์ ที่พระองค์ได้สำแดงโดยการส่งพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ และชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ตื่นขึ้นมาในความเป็นพระบิดาของพระเจ้า และข้าพระองค์สำแดงความชอบธรรมของพระเจ้าในโลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 4:12; 1 ยอห์น 5:11-13


Comments are closed