จันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2015

ชีวิตมาถึงแล้ว!
Life Has Come!

“ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์…” (1 ยอห์น 5:13)

    พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าชีวิตนิรันดร์นั้นเตรียมไว้แล้วสำหรับทุกคนที่เชื่อในพระเยซู นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่สามารถหยุดที่จะประกาศข่าวประเสริฐได้ ทั้งโลกนี้จำเป็นต้องรู้ว่าชีวิตของพระเจ้านั้นเตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับพวกเขาผ่านทางพระคริสต์ ไม่มีใครที่ควรจะดำเนินชีวิตในความเจ็บปวด ความพ่ายแพ้ ความทุกข์ระทม หรือภายใต้อำนาจของความบาปอีกต่อไป ไม่! มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ เป็นชีวิตแห่งการปกครอง ความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ สง่าราศี และชัยชนะ! และมีไว้สำหรับทุกคนที่รับเอา

นี่คือชีวิตที่คนๆ หนึ่งควรจะได้รับ และจะไม่ต้องพบความตาย ไม่น่าแปลกที่พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว” (ยอห์น 5:24) สรรเสริญพระเจ้า! พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “…พวกเขาจะผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิต” แต่ตรัสว่าพวกเขาได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ยอห์นได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า “เราทั้งหลายรู้ว่า เราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเรารักพี่น้อง ผู้ใดที่ไม่รัก ผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตาย” (1 ยอห์น 3:14) ผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ก็ได้บังเกิดเข้าสู่ชีวิตแห่งชัยชนะ

บางครั้งคนประสบกับปัญหาที่เลวร้ายและความทุกข์อย่างแสนสาหัสในชีวิตของพวกเขาจนถึงจุดที่พวกเขาสงสัยว่า “พระเจ้าสามารถช่วยฉันได้จริงหรือไม่?” ได้จริงๆ! แท้จริงแล้วพระองค์ได้ทำแล้วโดยส่งพระเยซูมาและทำให้ชีวิตนิรันดร์มีพร้อมไว้ผ่านทางพระองค์ ถ้าพระคริสต์สถิตภายในคุณ ไม่มีอะไรแตกต่าง ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญอะไรอยู่ พระองค์จะทำให้คุณมีชัยชนะ! ชีวิตของพระองค์ภายในคุณทำให้คุณไม่มีทางพ่ายแพ้ได้!

นี่คือข่าวประเสริฐ เราจะต้องบอกทั้งโลกนี้ว่าพระคริสต์ได้มาแล้ว ดังนั้นชีวิตจึงมาแล้ว ไม่มีความเจ็บปวด โรคภัย ความพ่ายแพ้ และความตายอีกต่อไป! เมื่อพระคริสต์สถิตภายในคุณ คุณไม่ใช่คนธรรมดา คุณมีความเป็นพระเจ้าอยู่ภายในคุณ ชีวิตนิรันดร์อยู่ภายในคุณแล้ว! แสงสว่างได้เข้ามาในคุณและความมืดได้หายไป ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานชีวิตนิรันดร์เข้ามาในวิญญาณของข้าพระองค์ ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ชีวิตของพระเจ้าภายในข้าพระองค์ทำลายกิจการงานของมารร้ายที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์! ข้าพระองค์สำแดงสง่าราศี สติปัญญา และความชอบธรรมของพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 3:8; ยอห์น 3:16


Comments are closed