ศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2014

ชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์
Life Through Jesus Christ

“และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์” (1 ยอห์น 5:11)

    ถ้าหากคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณมีชีวิตของพระเจ้าภายในคุณ นี่คือข้อความแห่งความจริง พระเจ้าได้ประทับตราของพระองค์ในเรื่องนี้ สังเกตถึงรูปแบบประโยคในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น “และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย…” พระองค์ไม่ได้กำลังพยายาม คาดหวัง หรือวางแผนที่จะทำ พระองค์ทรงทำเรียบร้อยแล้ว คุณมีชีวิตนิรันดร์แล้ว

ชีวิตนี้ไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์ แต่เป็นชีวิตของพระเจ้า แก่นแท้ของความเป็นพระเจ้า พระคำของพระเจ้าเป็นความจริงและเน้นย้ำถึงชีวิตนี้และวิธีการที่จะได้มา ชีวิตนี้อยู่ในพระเยซูคริสต์ ใครก็ตามที่ต้อนรับพระคริสต์ก็ได้รับชีวิตของพระเจ้า ชีวิตนี้ไม่สามารถหาได้จากศาสนาอื่นๆ ในโลกนี้ เมื่อคุณก็ยังไม่มีชีวิตของพระเจ้า สิ่งที่คุณมีคือชีวิตของมนุษย์ธรรมดา (ภาษากรีก: psuche) ชีวิตของมนุษย์นี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของมารซาตาน ความเจ็บป่วย โรคร้าย และสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ จนกว่าคุณจะประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของคุณ และเข้าสู่สง่าราศีแห่งความรอด

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีพระบุตร คุณก็มีความยินดี! หมายความว่าคุณมีชีวิตที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ภายในคุณ คุณไม่ต้องกลัวมารร้ายหรือสมุนของมันอีกเลย พระบุตรของพระเจ้า ผู้ที่คุณต้อนรับได้ทำลายกิจการของมารร้ายในชีวิตของคุณ ครอบครัวของคุณ การงานของคุณ และร่างกายของคุณแล้ว (1 ยอห์น 3:8) พระองค์ได้ผูกมัดซาตาน และทำให้มันหมดสภาพ และประทานชีวิตที่เหนือกว่าให้กับคุณ

ภาวนาความจริงในข้อนี้ โดยการต้อนรับพระคริสต์ คุณได้รับแสงสว่างแห่งชีวิต ความมืดได้หมดสิ้นไป ชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติ ดังนั้นจงครอบครองเหนือสถานการณ์ เดินอย่างมั่นใจ กล้าหาญ ครอบครองในฐานะกษัตริย์ในชีวิต “เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงใส่ชีวิตของพระเจ้าในวิญญาณของข้าพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ชีวิตที่อยู่ในข้าพระองค์ได้ผูกมัดและทำลายกิจการของมารร้ายและการโจมตีของมันในชีวิตของข้าพระองค์ ครอบครัว เศรษฐกิจ และธุรกิจของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้แจกจ่ายพระสิริของพระองค์ สติปัญญา พระคุณ และความยอดเยี่ยมของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 3:8; ยอห์น 3:16


Comments are closed