จันทร์ ที่ 9 มกราคม 2017
ชีวิตประจำวันของการนมัสการและการขอบพระคุณ
A Daily Life Of Praise And Thanksgiving
“และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่าง” (โคโลสี 1:12)

    พระคำบอกว่าพระเจ้าได้อวยพรเราด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณนานัปการในสวรรค์สถานในพระเยซูคริสต์ (เอเฟซัส 1:3) สิ่งนี้เพียงพอที่จะทำให้คุณเต็มล้นด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในทุกวันของชีวิตคุณ เป็นไปได้อย่างไรคนที่ได้อ่านหรือได้ยินสิ่งนั้นจะยังบ่นอยู่ได้? พระเจ้าต้องการให้เราขอบพระคุณทุกวัน ไม่ใช่การบ่น พระคำชัดเจนในการบอกว่านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับตัวคุณ “จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์”
(1 เธสะโลนิกา 5:18)

อย่างไรก็ตาม ชีวิตประจำวันของการขอบพระคุณนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นชีวิตที่ไม่มีความท้าทาย ความท้าทายอาจเข้ามา แต่ในท่ามกลางทั้งหมดนั้น จงยิ้ม ยกมือของคุณขึ้นและกล่าวว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณ เพราะว่าพระองค์ผู้สถิตภายในข้าพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้” ไม่มีความจำเป็นที่จะบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์อะไรก็ตาม ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณบังเกิดเข้าสู่ชัยชนะ คุณไม่สามารถเสียเปรียบได้

โรม 8:28 กล่าวว่า “…เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าคาดหวังให้คุณขอบพระคุณเสมอ แม้ในตอนนี้ ให้ชูมือของคุณขึ้นและขอบพระคุณ เพราะว่าคุณมีชัยเหนือโลกแล้ว คุณมีชัยชนะอย่างล้นเหลือ!

ในคำอธิษฐานเดียวกันของเปาโล ที่พระเจ้าได้สำแดงความปรารถนาของพระองค์ในการที่ให้เราเกิดผลในการดีทุกสิ่ง พระองค์ยังบอกให้เราขอบพระคุณอีกด้วย “เพื่อพวกท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการ คือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่าง…ขอบพระคุณพระบิดา…” (โคโลสี 1:10-12) คนที่บ่นไม่สามารถเกิดผลดีในทุกสิ่งได้ พวกเขาไม่สามารถเกิดผลในการนำวิญญาณ แทนที่จะประกาศกับคนอื่น คนที่บ่นจะติดอยู่กับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความโชคร้ายของพวกเขา อย่าเป็นเช่นนั้น แต่จงเป็น “ผู้นมัสการ!”

ดาวิดกล่าวว่า “…ข้าพเจ้าจะถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ตลอดไป คำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเสมอ”
(สดุดี 34:1) รักษาคำสรรเสริญของพระองค์ไว้ในปากของคุณ ไม่ใช่บางเวลาเท่านั้น แต่ทุกเวลา นั่นคือการที่ผู้ชนะดำเนินชีวิต พวกเขาไม่บ่น พวกเขาสรรเสริญ พวกเขาขอบพระคุณพระเจ้า ทำให้สิ่งนี้เป็นชีวิตประจำวันของคุณ และคุณจะพบว่าทูตสวรรค์ทำสิ่งต่างๆ แทนคุณ ชีวิตประจำวันของการขอบพระคุณจะดึงดูดพระพรและความโปรดปรานมาถึงคุณ ทำให้คุณมีเหตุผลมากขึ้นในการขอบพระคุณ! ฮาเลลูยา
ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ เพราะว่าชีวิตของข้าพระองค์เป็นเหมือนสวนต้นไม้ที่ได้รับการรดน้ำเป็นอย่างดี ทำให้เกิดผลตามฤดูกาล ข้าพระองค์ชนะเสมอ เพราะว่าพระองค์ผู้สถิตในข้าพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ฮาเลลูยา!
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 พงศาวดาร 16:8-10; สดุดี 30:4; 1 เธสะโลนิกา 5:18


Comments are closed