อาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2015

ชีวิตนิรันดร์ – พระสัญญาที่สำเร็จแล้ว!
Eternal Life—A Promise Fulfilled!

“ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมุสาเลยได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ แต่ในเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ ก็ได้ทรงโปรดให้พระวาทะของพระองค์ปรากฏด้วยการประกาศ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบไว้ ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอด” (ทิตัส 1:2-3)

    พระคัมภีร์กล่าวว่า “…บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็จริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมน โดยพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า” (2 โครินธ์ 1:20) ชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ก่อนที่โลกนี้จะเริ่มต้นขึ้นถูกทำให้สำเร็จแล้วเมื่อพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมา “…และชีวิตนั้นได้ปรากฏ และเราได้เห็น และเป็นพยาน และประกาศชีวิตนิรันดร์นั้นแก่ท่านทั้งหลาย ชีวิตนั้นได้ดำรงอยู่กับพระบิดาและได้ปรากฏแก่เราทั้งหลาย” (1 ยอห์น 1:2)

พระเยซูได้มาทำมากกว่าสิ้นพระชนม์แทนความบาปของเรา การตายของพระองค์เป็นเหตุสำหรับสิ่งที่ตามมา เพื่อให้ชีวิตนิรันดร์แก่เรา คือชีวิตอย่างพระเจ้า เราได้กลายเป็นผู้รับธรรมชาติของพระเจ้า มีส่วนร่วมในพระฉายของพระองค์ (2 เปโตร 1:4) ใน 1 ยอห์น 5:13 ยอห์นได้เขียนไว้ว่า “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์…” ชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่บางสิ่งที่คุณจะมีในอนาคต แต่เป็นพระสัญญาที่ทำให้สำเร็จแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้เชื่อในพระคริสต์มี เป็นของขวัญจากพระเจ้า “…แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:23)

ชีวิตนิรันดร์ได้มาแล้ว! ครั้งหนึ่งเคยเป็นพระสัญญา เป็นความหวังที่อยู่ไกล แต่พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์ พระองค์ได้เป็นขึ้นจากความตาย และเราได้ถูกทำให้เป็นขึ้นจากความตายร่วมกันกับพระองค์เข้าสู่ชีวิตใหม่ พระองค์นำชีวิตและชีวิตนิรันดร์เข้าสู่แสงสว่างผ่านทางข่าวประเสริฐ (2 ทิโมธี 1:10) นี่คือสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นในการประกาศข่าวประเสริฐ และบอกชายและหญิงเกี่ยวกับพระเยซู พระองค์มาไม่เพียงแต่ช่วยมนุษย์ให้รอดจากความบาป แต่เพื่อประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราด้วย เป็นชีวิตเหมือนพระเจ้า คริสเตียนที่แท้จริงนั้นคือชีวิตที่สำแดงพระคริสต์ในร่างของมนุษย์ เป็นการสำแดงชีวิตนิรันดร์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่ได้ให้แก่ข้าพระองค์ในการทำให้ข่าวประเสริฐเป็นที่รู้จักของคนเหล่านั้นที่อยู่ในโลกของข้าพระองค์ และในที่ห่างไกล! ข้าพระองค์ประกาศว่าในขณะที่คนมากมายได้ยินข่าวประเสริฐในวันนี้ หัวใจของพวกเขาจะเปิดออกเพื่อรับ และความคิดของเขาจะสามารถเข้าใจ ยอมรับ และดำเนินตามข้อความแห่งชีวิตของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28:18-19; กิจการ 13:48


Comments are closed