วันพุธที่ 12 มิถุนายน
ชีวิตนิรันดร์และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าในชีวิต
Eternal Life And OurVital Union With God

“และพยานหลักฐานนั้นก็คือ พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์” (1 ยอห์น 5:11)

     พระเยซูได้ทรงนำเราเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันทางกฎหมายกับพระเจ้า แต่การได้รับชีวิตนิรันดร์ทำให้เราเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตกับพระเจ้า ตัวอย่างง่ายๆ ที่จะช่วยอธิบายและช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งนี้คือความสัมพันธ์ในการแต่งงานระหว่างผู้ชายและผู้หญิง การแต่งงานระหว่างพวกเขาได้รับการยืนยันบนพื้นฐานของความยินยอมร่วมกันและสัญญาที่ลงนามอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้

หลังจากนั้นเนื่องจากผลของการแต่งงาน ผู้ชายและภรรยาก็ก่อตั้งครอบครัว และตอนนี้พวกเขาเป็นครอบครัว พวกเขามีความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิต นี่แตกต่างจาก “เอกสารที่ถูกลงนาม” เอกสารนั้นระบุความเป็นหนึ่งเดียวกันทางกฎหมาย

ความเป็นหนึ่งเดียวกันทางกฏหมายมีแค่เพียงสิทธิอำนาจเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีปัญหาและมีคำถามเกี่ยวกับมรดกศาลจะต้องการความถูกต้องตามกฎหมายของการแต่งงานนั้นเพื่อตัดสินใจบางสิ่งเกี่ยวกับมรดก พวกเขาจะถามหาเอกสารของการแต่งงานของคุณ พวกเขาจะไม่ดูอะไรเกี่ยวกับบ้านของคุณ พวกเขาจะสนใจในสิ่งที่สามารถแสดงเจตจำนงในทางกฎหมายมากกว่า

ดังนั้นพระเยซูจึงนำเราเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันทางกฎหมายกับพระองค์และกับพระบิดาในสวรรค์ของเรา พระองค์ยังทรงให้บางสิ่งแก่เราซึ่งนำเราเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตกับพระองค์และกับพระบิดาในสวรรค์ของเรา ดังนั้นเราจึงมีความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งทางกฎหมายและในชีวิต ชีวิตนิรันดร์นำเราเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตกับพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

ยิ่งกว่านั้นหนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญมากของความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตของเรากับพระเจ้า (ผลของชีวิตนิรันดร์) คือชีวิตนิรันดร์นั้นยังช่วยให้เรามีสุขภาพของพระเจ้าซึ่งดีกว่าการรักษาโรคของพระเจ้า การรักษาเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ดีกว่าคือสุขภาพของพระเจ้า ชีวิตนิรันดร์ทำให้เรามีสุขภาพของพระเจ้า การได้รับการรักษาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่การไม่ป่วยก็ดีกว่ามาก เป็นไปได้ไหมที่จะไม่ป่วย? แน่นอน! แต่คุณจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าคุณได้รับชีวิตนี้ผ่านทางการบังเกิดใหม่ “และพยานหลักฐานนั้นก็คือ พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิต คนที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิต ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์” (1 ยอห์น 5:11-13 ฉบับ NIV)

2 เปโตร 1:3 กล่าวว่า “ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” คุณต้องรู้จักพระองค์ เพราะเมื่อนั้นเท่านั้นที่คุณจะเข้าใจและเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่เป็นของคุณในพระเยซูคริสต์

คำอธิษฐาน

     พระบิดาผู้ทรงล้ำค่า ขอบพระคุณที่ให้ชีวิตนิรันดร์แก่ข้าพระองค์และนำข้าพระองค์เข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตกับพระองค์! ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีที่ข้าพระองค์เป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์ และทำให้เป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า ข้าพระองค์เดินในสุขภาพของพระเจ้า ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ และชัยชนะ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีเลโมน 1:6; 1 ยอห์น 5:11


Comments are closed