จันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2018
ชีวิตนิรันดร์ทางพระเยซูคริสต์
Eternal Life Through Jesus Christ

“พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้” (ยอห์น 1:4-5)

     พระคัมภีร์ใน ยอห์น 10:10 กล่าวว่า “ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” พระเยซูสิ้นพระชนม์ ถูกฝัง และฟื้นคืนพระชนม์โดยพระสิริของพระบิดา เมื่อพระเจ้าทำให้พระองคฺ์ฟื้นจากตายและสำแดงพระองค์อย่างเปิดเผย และเรียกทุกอย่างให้มีชีวิต พระเยซูทำให้การรับชีวิตนิรันดร์เป็นไปได้ ยอห์นกล่าวว่า “(และชีวิตที่ว่านี้ปรากฏขึ้น เราได้เห็น และเป็นพยาน และประกาศชีวิตนิรันดร์นี้กับพวกท่าน เป็นชีวิตที่ดำรงอยู่กับพระบิดาและมาปรากฏแก่เรา)” (1 ยอห์น 1:2)

ในยอห์น 17:3 พระคัมภีร์กล่าวว่า “และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา” พระเยซูคือชีวิตนิรันดร์ พระองค์ตรัสในยอห์น 14:6 “…เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต… ” พระองค์ตรัสในยอห์น 6:47 “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดร์” ชีวิตที่ไม่มีสิ้นสุดคือชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูได้รับชีวิตนิรันดร์

คำถามคือคุณเชื่อในพระเยซูไหม? ถ้าเชื่อ คุณมีชีวิตนิรันดร์ คุณไม่ต้องให้ไปสวรรค์ก่อนถึงจะได้รับ คุณได้รับตอนนี้เลย เป็นของคุณในเวลานี้ ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณมีชีวิตนิรันดร์ บางทีคุณอาจจะยังไม่ได้บังเกิดใหม่ นี่คือเวลาของคุณ คุณสามารถรับชีวิตนิรันดร์ได้เดี๋ยวนี้โดยขอเชิญพระเยซูเข้ามาในใจของคุณ เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณ

เมื่อคุณต้อนรับพระคริสต์ คุณได้รับชีวิตนิรันดร์ คุณได้รับชีวิตอย่างพระเจ้า รับธรรมชาติของพระเจ้า คุณได้รับรู้ถึงความเป็นพระบิดาของพระเจ้า คุณเป็นหนึ่งกับพระองค์

สิ่งที่ติดตามมาพร้อมกับชีวิตนิรันดร์คือ “ความชอบธรรม” พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:10 ) โรม 5:17 กล่าวว่า “เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้น มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” 2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์”

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับชีวิตของพระองค์และธรรมชาติของพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้รับในพระคริสต์ ข้าพระองค์ได้ตระหนักถึงความจริงแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์และประทานชีวิตของพระองค์และธรรมชาติที่ชอบธรรมของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ซึ่งทำให้ข้าพระองค์ดำเนินอยู่ในการสถิตของพระองค์ และดำเนินในการครอบครอง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:35-36; 1 ยอห์น 1:1-2


Comments are closed