พุธ ที่ 13 กันยายน 2017
ชีวิตที่เหนือธรรมชาติภายในคุณ
The Supernatural Life In You
“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

     แน่นอน ที่ข้อพระคำตอนต้นของเราไม่ได้หมายถึงชีวิตธรรมชาติ เนื่องจากคนที่พระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านั้นด้วยมีชีวิตอยุ่แล้ว แต่พระองค์กำลังพูดถึงชีวิตจากสวรรค์ คือชีวิตของพระเจ้า ประโยคที่ว่า “อย่างครบบริบูรณ์” นั้นมีความหมายว่า “ครบถ้วน”

พระเยซูไม่ได้ต้องการชีวิตจากพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงดำเนินอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์นั้น! ยอห์น 1:4 กล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต…” ใน 1 ยอห์น 1:2 ได้พูดถึงพระองค์ว่าเป็นการสำแดงแห่งชีวิตนั้น “(และชีวิตที่ว่านี้ปรากฏขึ้น เราได้เห็น และเป็นพยาน และประกาศชีวิตนิรันดร์นี้กับพวกท่าน เป็นชีวิตที่ดำรงอยู่กับพระบิดาและมาปรากฏแก่เรา)” ในยอห์น 5:26พระเยซูคริสต์ทรงยืนยันว่า “เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองอย่างไร พระองค์ก็ทรงให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองอย่างนั้น”

ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมพระองค์จึงสามารถประทานชีวิตที่ครบบริบูณ์แก่ผู้ที่มาหาพระองค์ พระคำกล่าวว่าผู้ที่มีพระบุตร ก็มีชีวิต (1 ยอห์น 5:12) ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณไม่ได้บังเกิดจากอาดัมคนแรก แต่จากอาดัมคนที่สองและคนสุดท้าย นั่นก็คือพระเยซูคริสต์ ชีวิตนิรันดร์คือชีวิตของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของคุณ คุณไม่สามารถมีชีวิตนี้และยังมีเชื่อ HIV หรือมีโรคมะเร็งอยู่ในร่างกายได้! ชีวิตนี้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับโรคเบาหวานหรือเส้นเลือดในสมองแตก ชีวิตนี้ทำลายโรคภัยไข้เจ็บและโรคร้าย และทำให้ความมืดออกไป

ปัญหาของหลายคนคือว่าพวกเขาไม่ได้ตระหนักรู้ถึงชีวิตที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าที่พวกเขามี ด้วยเหตุผลนี้ที่พระวิญญาณ ได้เขียนผ่านทางยอห์น กำชับให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่คุณมีจากสวรรค์ ตะหนักว่าคุณมีชีวิตนิรันดร์ มีชีวิตของพระเจ้าภายในคุณ “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์…” (1 ยอห์น 5:13)

คุณไม่ใช่คนธรรมดา ชีวิตภายในคุณนั้นไม่สามารถถูกทำลายได้ และอยู่เหนือโรคร้าย ความเจ็บป่วย หรืออำนาจทางลบของชีวิต ดำเนินชีวิตทุกวันด้วยความตระหนักรู้นี้
คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตแห่งพระสิริ ความชอบธรรม ชัยชนะ ความสำเร็จ ความรุ่งเรือง และสุขภาพ ที่ข้าพระองค์มีในพระคริสต์ ชีวิตแห่งการครอบครองและสิทธิอำนาจ ข้าพระองค์เดินในความตระหนักรู้ถึงชีวิตและจุดกำเนิดของข้าพระองค์ในพระคริสต์ อยู่เหนือข้อจำกัดของโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:11-12; 1 ยอห์น 2:24


Comments are closed