ศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2016

ชีวิตที่ยอดเยี่ยม
A Life Of Excellence

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ” (เอเฟซัส 2:10)

    พระเจ้าได้เตรียมและวางแผนชีวิตของคุณก่อนล่วงหน้าเพื่อพระสิริของพระองค์ พระองค์ไม่ได้สร้างคุณเพื่อความพ่ายแพ้ ความอ่อนแอ ความโศกเศร้า หรือความล้มเหลว พระองค์วางแผนชีวิตที่อัศจรรย์สำหรับคุณ เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยม ความท้าทายคือว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าที่มีสำหรับพวกเขา ในเยเรมีย์ 29:11 พระองค์ตรัสว่า “พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า”

ความคาดหวังสุดท้ายของพระเจ้าสำหรับคุณคือความสำเร็จ ชัยชนะ เกียรติ และความมั่งมี พระองค์ทรงจัดเตรียมชีวิตที่ดีแห่งพระพรสำหรับคุณไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณเดินไป ทำให้นึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำก่อนที่พระองค์จะสร้างอาดัม พระองค์ทรงสร้างสวนที่สวยงามไว้ก่อน ที่ซึ่งมีทุกสิ่งที่อาดัมต้องการได้ถูกเตรียมไว้ แล้วพระองค์จึงสร้างอาดัมและวางเขาไว้ในสวนเอเดนที่ถูกเตรียมไว้พร้อมแล้ว “…ให้ทำและรักษาสวน” (ปฐมกาล 2:15) ไม่ต้องสร้างทุกอย่างใหม่

พระเจ้าทรงทราบว่าคุณจะเกิดในช่วงเวลานี้และได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อคุณเหมือนกับพ่อทุกคนที่ห่วงใยลูกของตน นั่นหมายความว่าไม่จำเป็นที่คุณจะต้องเผชิญกับชีวิตในการทนทุกข์ ขอหรือแสวงหาพระพร เพราะว่าคุณได้ก้าวเข้าสู่ลิขิตขีวิตที่พระเจ้ามีสำหรับคุณเมื่อคุณบังเกิดใหม่ ดังนั้น จงเพลิดเพลินกับชีวิตของคุณ และชื่นชมทุกสิ่งที่ที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้แล้วสำหรับคุณ

2 เปโตร 1:3 กล่าวว่า “ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์” พระองค์ทรงเรียกคุณสู่สง่าราศีและความดี นั่นหมายความถึงชีวิตที่ยอดเยี่ยม อย่าคิดถึงความล้มเหลว เพราะว่าพระเจ้าไม่เคยสร้างความล้มเหลว คุณคือความฝันที่เป็นจริงของพระองค์ คุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง “โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจวาทะ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ และสำหรับชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่ข้าพระองค์มีในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์คือผู้ชนะตลอดไป ข้าพระองค์ลอยขึ้นไปสูงกว่าคลื่นของชีวิต เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าสถิตอยู่ภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีความสำเร็จตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:9; โรม 8:30; ยอห์น 15:16


Comments are closed