พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2017
ชีวิตที่ยอดเยี่ยม
A Life Of Excellence
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง (2 เปโตร 1:3)

     พระเจ้าได้เรียกคุณให้มีชีวิตแห่งพระสิริและความยอดเยี่ยม พระองค์ไม่ได้กำลังพยายามที่ทำสิ่งนี้ แต่พระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว นี่ไม่ใช่พระสัญญา “คุณธรรม” ในข้อพระคำตอนต้นหมายถึงความยอดเยี่ยม พระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้มีความละอาย พระองค์ไม่ได้เรียกเราให้เจ็บปวด พระองค์ไม่ได้เรียกเรามายังความเจ็บป่วย การลงโทษ หรือการถูกพิพากษา พระองค์เรียกเราให้มีสง่าราศีและความยอดเยี่ยม ดังนั้นการตอบสนองของคุณควรจะเป็นว่า “ขอบพระคุณพระบิดา ข้าพระองค์ยอดเยี่ยมและเต็มด้วยสง่าราศี! ข้าพระองค์ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม”

บางทีคุณอาจกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางของความละอาย มีการตั้งโปรแกรมใหม่กำลังเกิดขึ้นในวิญญาณของคุณตอนนี้ พระคำจะนำคุณออกจากความละอายมาสู่สง่าราศีและความยอดเยี่ยม เดินในความรู้ว่าคุณเป็นผู้ใด ภายในคุณคือฤทธิ์เดชของพระเจ้า ความสามารถของพระองค์ในการเพิ่มพูนและจำเริญขึ้น ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม พระองค์ได้แต่งตั้งคุณและวางคุณไว้เพื่อแสดงออกถึงความยอดเยี่ยม คุณไม่ต้องพยายามที่จะมีความยอดเยี่ยมอีกต่อไป

คุณมีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้มีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป คุณมีหน้าที่ในการจัดการความคิดของคุณให้ผลิตความยอดเยี่ยม นั่นคือความหมายของการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณ (โรม 12:1-2) พระองค์ทรงคาดหวังสิ่งนี้จากคุณ เพราะพระองค์ได้ใส่ความสามารถไว้ภายในคุณแล้ว พระองค์ต้องการให้คุณถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผ่านทางความก้าวหน้าและความสำเร็จของคุณ ผ่านทางความยอดเยี่ยมในคุณลักษณะของคุณ
คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์งดงาม และทำให้ข้าพระองค์มีความยอดเยี่ยมเสมอ พระองค์ได้รับเกียรติภายในข้าพระองค์และผ่านทางข้าพระองค์ในวันนี้ โดยความก้าวหน้าและความสำเร็จของข้าพระองค์ซึ่งเป็นผลจากพระคำของพระองค์ที่ทำกิจภายในข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นจุดสูงสุดแห่งความชอบธรรมของพระองค์ และสำแดงพระสิริของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:18; โรม 8:1; 2 โครินธ์ 5:21


Comments are closed