อังคารที่ 29 มกราคม 2013

ชีวิตที่มีแต่กำเนิด
Inherent Life

“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น พระเยซูคริสต์ได้เปิดเผยกับเราถึงข้อความแห่งพันธกิจของพระองค์ พระองค์มาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์ คำว่า “ชีวิต” ที่พระเยซูทรงใช้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นมาจากภาษากรีกคือคำว่า “Zoe” ซึ่งเป็นชีวิตแบบพระเจ้า เป็นส่วนสำคัญของความเป็นพระเจ้า ชีวิตของพระเจ้าที่ไม่สามารถทำลายได้ ไม่มีวันเสื่อมสลาย หรือเสื่อมสูญไปได้
อธิบายถึงชีวิตนี้ในยอห์น 5:26 พระเยซูตรัสว่า “เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใด พระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ฉันนั้น” นี่หมายถึงชีวิตแต่กำเนิด พระเยซูคริสต์ได้มาพร้อมกับชีวิตแต่กำเนิด พระองค์มีชีวิตแบบพระเจ้าอยู่ภายในอย่างเต็มบริบูรณ์ ชีวิตเดียวกันนี้ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรา ไม่มีมนุษย์คนใดมีชีวิตแบบนี้ก่อนที่พระเยซูจะมา พระคัมภีร์บอกเราว่า “พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์” (ยอห์น 1:4)
ใน 1 ยอห์น 5:11 พระคัมภีร์กล่าวว่า “และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์” สิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกกับเราก็คือว่า พระเจ้าได้ประทาน Zoe(ชีวิตแบบพระเจ้า) ให้กับเรา คือชีวิตที่มีแต่กำเนิด นี่ไม่ใช่คำสัญญา แต่เป็นข้อความของความจริง เป็นความจริงในปัจจุบันนี้ พระเจ้าไม่ได้กำลังจะให้ Zoe(ชีวิตแบบพระเจ้า) ให้กับเราในอนาคตข้างหน้า พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เราแล้วในพระเยซูคริสต์ เป็นสิ่งที่เราครอบครองอยู่ในปัจจุบัน
เมื่อมนุษย์คนหนึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้ เขาเกิดมาด้วยชีวิตมนุษย์ อย่างไรก็ตามชีวิตของมนุษย์นั้นไม่เพียงพอ เพราะว่ามนุษย์คือวิญญาณ และต้องการชีวิตที่เหนือธรรมชาติในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างเต็มความสามารถได้ แต่พระเยซูได้มาเพื่อจะให้ชีวิตอีกลักษณะหนึ่งแก่เรา ชีวิตแบบพระเจ้า
โดยการบังเกิดใหม่ บัดนี้คุณมีชีวิตแบบเดียวกันกับที่พระเยซูทรงมีอย่างเต็มบริบูรณ์ ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ปราศจากความเจ็บป่วย ความยากจน และความล้มเหลว เป็นชีวิตแห่งพระสิริ ชัยชนะ ความสำเร็จ และความยอดเยี่ยม ไม่น่าแปลกที่ยอห์นได้ร้องว่า “ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์…” (1 ยอห์น 5:13) เหตุผลที่พระเจ้าต้องการให้คุณรู้ว่าคุณมีชีวิตนิรันดร์ Zoe ก็เพื่อที่คุณจะสามารถดำเนินชีวิตเช่นนั้ น และในการทำเช่นนั้นจะทำให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างเต็มความสามารถของชีวิตนี้เพื่อสรรเสริญและยกย่องพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้ามีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าในข้าพเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะ และเป็นมากกว่าผู้พิชิต ข้าพเจ้ามีชีวิตแห่งชัยชนะทุกวัน เหนือมารร้ายและสิ่งไม่ดีในระบบของโลกนี้!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 17:3; ยอห์น 3:16


Comments are closed