ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018
ชีวิตที่มีวัตถุประสงค์
A Purposeful Life

พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “อาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จ (ยอห์น 4:34)

   ในการเป็นคริสเตียน ชีวิตของเรามีความหมาย มีวัตถุประสงค์ในชีวิตของคุณ คุณไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างไร้ค่า พระเยซูทรงทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระองค์ ในยอห์น 17:4 พระองค์ตรัสว่า “…ข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลก เพราะข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้ว” สิ่งนี้ควรจะเป็นแนวความคิดของคุณด้วยเช่นกัน การถวายเกียรติแด่พระบิดาควรเป็นภาระใจและวัตถุประสงค์สำหรับการดำเนินชีวิตของคุณ และวิธีที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์คือการทำให้ภาระกิจที่พระองค์มอบหมายไว้ในมือของคุณให้สำเร็จ

คุณค้นพบวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณแล้วหรือยัง? คุณรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการมีชีวิตอยู่ของคุณหรือไม่? คุณได้ทำสิ่งนั้นแล้วหรือยัง? วัตถุประสงค์ของพระบิดาคือความรอดของทุกคนในโลกนี้ นั่นเป็นเหตุผลที่พระองค์ได้ส่งพระเยซูมา พระคำกล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16) พระคำกล่าวว่าพระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้คนหนึ่งคนใดพินาศแต่ที่ทุกคนจะมาถึงการกลับใจใหม่ (2 เปโตร 3:9) และนั่นเป็นงานของเรา เราเป็นหุ้นส่วนของพระองค์ในการนำวิญญาณ

พระเจ้าทรงต้องการที่จะทำให้ชีวิตของผู้คนรอบตัวคุณสวยงาม และนำพวกเขามาถึงความชอบธรรมผ่านทางคุณ นั่นคือการดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระองค์ นั่นเป็นชีวิตที่มีวัตถุประสงค์ คุณจะต้องส่งผลกระทบต่อโลกของคุณในแง่บวก และช่วยคนที่อยู่รอบตัวคุณให้ได้รับความรอดผ่านทางฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ภายในคุณ

ไม่สำคัญว่าชีวิตของคุณจะเกิดผลหรือมีประสิทธิผลมากเท่าใดในส่วนอื่นๆ ในชีวิตของคุณ คุณจะต้องแสวงหาที่จะเกิดผลในการนำวิญญาณด้วยเช่นกัน เพราะว่าคุณเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้า (2 โครินธ์ 6:1) ในการนำข่าวประเสริฐไปยังคนที่หลงหาย ไร้ความหวัง เจ็บปวด และตกต่ำในโลกของคุณ และในพื้นที่ห่างไกลออกไป

จำไว้ว่า ชีวิตที่ประสบความเร็จนั้นคือชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย เป็นชีวิตที่ทำให้การทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของคุณสำเร็จ และพระองค์ได้ทรงเรียกให้คุณเป็นผู้นำวิญญาณ เป็นผู้รับใช้ในเรื่องการคืนดีกัน นั่นคือวัตถุประสงค์ของคุณ ถวายเกียรติแด่พระองค์โดยการนำวิญญาณมาถึงพระคริสต์

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานโอกาสและความสามารถแก่ข้าพระองค์เพื่อมีอิทธิพลในความสัมพันธ์ของข้าพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรและพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เพียงผู้เดียว โดยการถวายชีวิตทั้งหมดของข้าพระองค์เพื่อการขยายแผ่นดินของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28:19-20; 2 ทิโมธี 2:3-4; โคโลสี 1:9-10


Comments are closed